HomeDe zelfstandigheid van het provinciaal bestuur, volgens de GrondwetPagina 34

JPEG (Deze pagina), 760.10 KB

TIFF (Deze pagina), 6.82 MB

PDF (Volledig document), 27.80 MB

rl i
1 i
l
402
beelden haal ik aan: de aanschrgvingen omtrent statistieke
opgaven, die, wanneer zij niet over het geheele rijk eenvor-
mig zijn, geene waarde hebben; de briefïvisseling over het
l maximum van onderstand, dat, tengevolge van de armen-
l wet, door de gemeenten op elkander verhaald kan worden;
5 de voorscliriften omtrent de inrigting der bevolkingsregis- j
l ters , die, tengevolge van een algemeenen maatregel, door de
A gemeentebesturen moeten worden aangelegd en aangehou-
i den. Vlat kunnen, zulke onderwerpen van algemeen be-
§ lang , die op gelijke wijze over het geheele Rijk moeten be-
i handeld worden, de gedeputeerde Staten anders zgn dan
i brievenbestellers, die de bevelen van het centraal bestuur
aan de gemeentebesturen overbrengen? Evenmin is het af`
i te keuren dat, bg punten van verschil in de uitlegging eener
j wet , bgaldien dat verschil tot vernietiging van gemeentebe-
I sluiten zoude kunnen leiden, de minister zijne zienswijze i
i mededeelt, ten einde het nemen van zoodanige besluiten te
voorkomen. Laat ik mij verplaatsen naar het tgdstip van de
i invoering der Gemeentewet: mogt de minister, wanneer hg
U ontwaarde, dat ten aanzien van het een of` ander punt , een
E verkeerd gevoelen insloop, de gemeentebesturen door tus-
, schenkomst der gedeputeerde Staten, niet waarschuwen?
of moest hg wachten , totdat in verschillende gemeenten 1net
de VVet strgdige besluiten waren genomen en die besluiten
dan aan den Koning ter vernietiging voordragen? Ik stem
ll toe, dat volstrekte eenvormigheid in alle provinciën ten aan-
jl zien van alle gemeente-inrigtingen niet noodig is en dat een
minister die circulaires schrgft, om alles in alle gemeen-
il ten des rgks volkomen op dezelfde leest te doen schoeijen ,
zich aan ongrondwettige eentralisatiezucht schuldig maakt:
maar dit verwijt kan hem nooit treffen, als zgne circulaire
gerigt is tegen eene wijze van handelen, die, wanneer
werd gevolgd, tot vernietiging der gemeentebesluiten door
Y de Koninklgke magt zoude moeten leiden. -Bovendienhoe
f had de minister bijkans kunnen weigeren, zgn gevoelen
> omtrent de uitlegging van verschillende voorschriften der
tf Gemeentewet te geven, wanneer hem dat gevoelen door ge-
il
1