HomeDe zelfstandigheid van het provinciaal bestuur, volgens de GrondwetPagina 26

JPEG (Deze pagina), 759.65 KB

TIFF (Deze pagina), 6.82 MB

PDF (Volledig document), 27.80 MB

l .
I
i
l 39-L
l vincie e11 gemeenten zooveel mogelgk in stand te houden.
j Het Hooge Gouvernement heeft veelal als regel aangeno-
P men, geene subsidien aan openbare werken te verleenen,
i dan wanneer ook de provincie van hare belangstelling, door
l het geven van subsidie, zal hebben doen blgken. Deze han-
, delwgze verdient, mgns inziens, goedkeuring. Het is dik-
l wgls voor den wetgever moegelgk te beoordeelen, of eene
I onderneming van zulk een uitgebreid algemeen nut , dat
i ze ondersteuning van ’s rijks wege verdient. Maar , zoodra
de belanghebbenden gelden hebben bgeengebragt en de pro-
l vinciale Staten, die in den regel het nut der onderneming
T het best kunnen beoordeelen , dat nut door het geven van ,_
l een aanzienlgke subsidie hebben bezegeld, zal het centraal
l Gouvernement gerust kunnen aannemen , dat hier werkelgk
j algemeen belang aanwezig is.
j Als bewijs dat aan de Staten, bg de regeling van het
· provinciaal huishouden, in de praktijk meermalen niet die
bevoegdheid wordt gegeven, welke hun grondwettig toe-
' komt, haalt de Bosch Kemper ook aan ,, dat herhaaldelijk
K de door de provinciale vertegeuwoordiging vastgestelde ver- M
. ordeningen als gecorrigeerd zgn teruggezonden , met berigt
dat de Koninklgke goedkeuring niet kan worden verkregen,
tenzg men zich die verbeteringen laat welgevallen.°’ -­- Alles
7 hangt hier van de toepassing at`; en het is mogelgk , dat in
l enkele gevallen de verordeningen zgn afgekeurd 0111 rede- °
l nen, welke niet gewigtig genoeg waren. Maar als de Konink-
lijke goedkeuring geweigerd wordt iom gewigtige redenen,
is het, dunkt mg, niet te laken dat door den minister , uit
’s Konings naam, bepaald wordt opgegeven, w aa ro m de
goedkeuring niet is gevolgd en , indien het verschil van ge-
r voelen loopt over de redactie van eene zinsnede , tevens eene
V correctie van zoodanige zinsnede worde medegedeeld. Zoo
‘_ iets kan bg reglementen omtrent dijken, wegen en waterlei-
V dingen, in welke gewigtige en moeijelgke regtsbeginselen
_ moeten worden toegepast, meermalen nuttig zgn. Ik zeg,
· dat de minister moet schrgven uit ’s Konings naam en beaam
2 daardoor geheel, wat door de Bosch Kemper op bladz. 568
l .
ll
EJ
il
il