HomeDe zelfstandigheid van het provinciaal bestuur, volgens de GrondwetPagina 25

JPEG (Deze pagina), 771.72 KB

TIFF (Deze pagina), 6.77 MB

PDF (Volledig document), 27.80 MB

395
1nen , dan was het staatkundig , de provinciën een deel te
doen dragen van die kosten, welke het rük , bij al te zwa-
ren druk , op zich wilde nemen. Daarvan is het gevolg , dat
alleen bn hooge noodzakelijkheid de hulp van het wordt
° verleend. Bestond die bepaling niet , dan zouden de gede-
puteerde Staten , die ook van menschelijke zwakheid niet vrü
zijn , veel spoediger tot het besluit komen, dat eene gemeente
te zwaar gedrukt wordt. Ik geloof ook niet, dat de onder-
vinding , bij de uitvoering der wet op het lager onderwns ,
leert, dat wanneer door rijk, provincie en gemeente elk 1/3
in de kosten wordt gedragen, het gevoel van verantwoorde-
lgkheid bij de besturen vermindert en 1ninder goed op het
doelmatig besteden der gelden wordt toegezien. Zie den schr§­·
ver op pag. 575,
Ik word door deze onderwerpen van zelf geleid tot de
i vraag , of de provinciale Staten verpligt zijn behoeitige ge-
. meenten , die in de kosten harer huishouding niet kunnen
j voorzien, te subsidiëercn. Het Ministerie heeft in 1851 den
Koning aangeraden eene wet voor te dragen, waarbij dit
beginsel werd uitgemaakt; maar de voorgedragen wet is
door de Eerste Kamer verworpen. De schrijver zegt ten de-
zen opzigte: ,, Zoo door dezen loop van zaken het nog niet
i wettig is uitgemaakt , of de provinciale Staten de behoeftige
gemeenten in hare huishouding moeten te gemoet komen,
geschiedt dit echter bij de meeste Staten in het belang der
` provincie, zonder dwang." De Bosch Kemper schijnt alzoo
j dergelgke hulpbetooning niet af te keuren en het verheugt
mij, daaromtrent geheel met hem in te kunnen stemmen.
De historische band, die in vorige tijden de provincie met
de tot haar behoorende gemeenten verbond, is na 1814 en
na 1848 niet verbroken, daar de provincie ook toen een
. eenigzins op zich zelf staand onderdeel van den staat bleef
W uitmaken. De provincie heeft zich altijd verpligt gerekend
de onder haar behoorende gemeenten in de eerste plaats bij
‘ te staan , waarvan onder anderen een blijk gevonden wordt
in de van tijd tot tgd uitgeschreven provinciale kollecten.
F Het is in het belang van den staat dien band tusschen pro-
l
l
»
ï
l
gt ï
`
i