HomeDe zelfstandigheid van het provinciaal bestuur, volgens de GrondwetPagina 24

JPEG (Deze pagina), 795.66 KB

TIFF (Deze pagina), 6.77 MB

PDF (Volledig document), 27.80 MB

V
l
i 392
volgens de tegenwoordige armenwet, rust op de gemeenten
jj eene soort van verpligting, om in bepaald egevallen voor de
behoeftigen te zorgen. Behoeftige krankzinnigen hebben ze-
j ker niet in de laatste plaats aanspraak op die zorg. lIaar
nu is het oprigten van krankzinnigengestichten of het aan-
j gaan van contracten met die gestichten, eene zaak, die veel
‘ beter door de provincie voor alle gemeenten, dan door ieder
1 gemeente op zich zelve kan verrigt worden. De provincie
E is ook de naaste, o1n gemeenten , die niet genoegzaam bn
magte mogten zgn , te ondersteunen. Is het af te keuren ,
j dat de wetgever de zorg voor de krankzinnigengestichten in
l de eerste plaats aan de provincie heeft opgedragen en alleen
i dan van ’s rükswege eene bijdrage voor behoeftige krank­ j
zinnigen beloofd heeft , wanneer eene gelijke door de provin-
' cie wordt toegestaan? Zeker is het, dat de maatregel goed
f gewerkt heeft en dat de meeste provinciën ook met geene '
overmatige uitgaven voor krankzinnigen bezwaard zijn ge-
, worden. Soortgelüke redenen pleiten voor het beginsel dat, i
ik I indien eene gemeente onvermogend is om de kosten van ver-
zorging van bedelaars in de gestichten te betalen , de pro-
vincie, met het rnk, een aandeel in die kosten zal betalen. Ik
behandel hier de vraag niet , of de verpleging van bedelaars
· in de gestichten ten laste der gemeenten gebragt moest wor- j
< _ den: maar, dit eenmaal aangenomen, begaat de wetgever ,l
j geene onbillnkheid, door te bepalen, dat, indien de gemeente
onvermogend is, de provincie in de eerste plaats de gemeente .
zal helpen om die kosten te dragen; waardoor dan tevens I
het rijk de waarborg erlangt, dat znne hulp niet zonder
7 noodzakelijkheid zal worden ingeroepen. Geheel op dezelfde
gronden rust het voorschrift van de wet op het lager onder-
· wijs, dat, indien eene gemeente te zeer door de uitgaven
, voor dat onderwijs wordt gedrukt, die kosten, welke hare
. i krachten te boven gaan , ter bepaling van den Koning, half g
Q door de provincie en half door het ruk zullen gedragen V
worden. Ik laat ook hier weder de vraag in het midden , of I
Q het lager onderwüs in den regel ten laste der gemeenten ge-
‘ bragt moest worden: maar dit beginsel eenmaal aangeno-
# l
il
l
E
?
?