HomeDe zelfstandigheid van het provinciaal bestuur, volgens de GrondwetPagina 22

JPEG (Deze pagina), 780.64 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 27.80 MB

f
x
. 390
ten en genieentebestnren over hunne liuishouding toekomt,
niet meer van toepassing. De provincie of de gemeente re-
2 gelt dat onderwerp niet meer als zelfstandig ligehaam , n121ar
1 als onderdeel va11 den staat, aan welk onderdeel dat belang
l is opgedrage11. Het begi11sel, dat geene uitgaven op de pro-
vinciale e11 gemeentebegrootingen 111oge11 voorkomen da11 die
E geheel 111Gt de11 vrijen wil van State11 e11 besturen daarop
werden gebragt, leidt tot uitsluiting van alle uitgaven, die
« gerekend lïllllllêll worden met de rgksdienst i11 verband te
staan. Dit beginsel is niet l)€St2`l€l11l)2l2ll‘ 111CiZ de i11rigti11g van
de11 Staat, zelfs volgens o11ze Grondwet. Het zoude van toe-
passing zij11 , indien in de provincie en i11 de ge111ee11te afzon-
derlijke uitvoerders ware11 va11 alle rgkswetten, van alles wat
{ op algemeene verordeningen steunt. Dan konde er, 11aast
j die uitvoerders, ee11 provi11ciale raad, ee11 gemeenteraad I
j zg11 , on1 geheel onat'hankelijk datgene te regele11, wat zuiver
‘ provinciaal, zuiver genieentelgk is. Maa1·, zoo als de tege11-
woordige toestand is, zg11 provinciale Staten 911 gemeente-
T besturen, dan eens in hun geheel, (1311 weder door hunne
G gedelegeerden, uitvoerders va11 vele algemeene wetten , 111et
de zorg voor vele alge111ee11e belangen belast. In overeen-
sten1n1i11g met art. 130 e11 136 der Grondwet, zgn de ge-
deputeerde State11 111et de uitvoering Vätll verschillende rijks
wetten belast. Zg hebben het toezigt op de handelingen der j
i gemeentebesturen. De Staten n1aken 1`€gl€1]1€11tGIl o111tre11t ver-
l verveningen, indgkingen, 1I1Ul1\'G1`lï€11, wegen e11 waterschap-
1 pe11 , terwgl de gedeputeerde Staten l1et toezigt voeren. Zgn
dit eigentlijk g€@l1G rgksbelangen, die aa11 de Staten zgn op- `
gedragen`? Evenzoo is het n1et de gemeentebesturen. Deze,
hetzij dan het collegie va11 Burgemeester e11 VV€iZl10`L1(lG1‘S, ·
hetzg de Raad, voeren vele rijkswetten uit: de wetten 0111- 1
trent de nationale 111ilitie, het arn1bestuur,l1et onderwijs. G ·
1 Een aantal onderwerpen, waarbij niet alleen de gOl11€€11t€,
_ maar het algemeen grootelgks bela11g heeft , zgn aan dezelve 2
4 opgedrage11 : de burgerlgke sta11d, de registers V2111 bevolking
j e11z. Hoe is het, i11 dit stelsel, 111ogelgk te vern1ijden, dat
de kosten van sommige takken van bestuur, welke eigent-
I
l

I