HomeDe zelfstandigheid van het provinciaal bestuur, volgens de GrondwetPagina 21

JPEG (Deze pagina), 787.02 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 27.80 MB

I i ___i__W__
389
keuring van den schrijver gaat uit van een algemeen begin-
sel, dat men ook in zgne beschouwingen over de gemeente
terug vindt. ,, Het eerste regt van eene vrije gemeente is,
dat men niet gedwongen worde tot uitgaven, die men zelf
niet heeft goedgekeurd. ­- Hetgeen de algemeene wetge-
ver en de rgksregering noodig achten, moet de rgksbe-
grooting dragen. Op de plaatselgke begroeting behoort niets,
dan hetgeen de plaatselgke volksvertegenwoordiging noodig
oordeelt.” Zie pag. 618. Het kan niet ontkend worden: het
is eene edele zaak, welke de schrijver hier en elders met alle
kracht verdedigt; onafhankelijkheid van provincien en ge-
meenten is een kostbaar kleinood, en wordt die onafhanke-
lgkheid meer beperkt dan het staatsbelang volstrekt vor-
dert, dan lijdt onze vrije staatsregeling groote schade. Maa1‘
dat die onafhankelgkheid daar , waar het staatsbelang zulks
eischt , niet beperkt zoude mogen worden, kan ik niet toe-
geven. Het vraagpunt is dikwijls en op velerlei wijze behan-
deld en ik vrees bijkans in herhalingen te vallen; maar, wan-
neer een schrijver van dat gezag, als de Bosch Kemper , de
zaak boven twijfel stelt, kan het toch niet overtollig zgn , de
redenen van twijfel nog eens op nieuw in het licht te stel-
len. Provinciën en gemeenten zgn wel op zich zelve staande
zedelgke ligchamen, die door een eigen vertegenwoordiging
hunne zaken besturen, maar zij zijn ook tevens onderdeelen
··· van het geheele rijk , die moeten medewerken tot het alge-
meene doel. Wvanneer er eenig volksbelang is , dat dringend
voorziening behoeft en de algemeene wetgever vermeent,
dat daarin beter provincies- of gemeenteswgze kan voorzien
worden , geloof ik dat de wetgever die voorziening , met de
kosten daaraan verbonden , zeer wel aan de provincie of de
gemeente mag opdragen. Art. 131 en 140 der Grondwet
schijnen niet in den weg te staan. Immers , zoodra een on-
derwerp , waarbij de staat, in het algemeen, belang heeft,
door de wet geregeld is en verpligtingen, ten aanzien van dat
f onderwerp, aan de provincie of de gemeente opgelegd wor-
den, houdt het op een zuiver provinciaal of gewestelijk belang
te zijn en is de vrge beschikking, welke aan provinciale Sta-