HomeDe zelfstandigheid van het provinciaal bestuur, volgens de GrondwetPagina 20

JPEG (Deze pagina), 790.96 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 27.80 MB

l l
l
l
j 388
zich voorstelde ten dien opzigte ook voor de toekomst te
volgen, voor zoo ver zulks van hem afhing en gewigtige
4 redenen geene afwüking schcenen te vorderen. Dergelüke
I mededceling zoude, m§ns inziens ten minste, geheel grond-
? wettig geweest zgn en hetzelfde doel bebben bereikt; ja , de
j minister zelf en züne opvolgers waren meer vrij geweest om
i van de gestelde regelen af te wijken of die regelen te wijzi-
i gen, indien de omstandigheden zulks scheenen te vorderen.
f WVat den verderen inhoud van het Koninklük besluit betreft ,
is ook mijn oordeel, dat eenige büzonderheden worden gere-
I geld, die meer tot de bevoegdheid der Staten, dan tot die van
het centraal bestuur behooren. De geheele maatregel schünt
j mij onwettig , hoewel, zoo als ik reeds gezegd heb, meer tegen
den vorm dan tegen het wezen is gezondigd. De Staten
; zouden hunne voordragten met geen beter gevolg bekroond
i hebben gezien, indien het Koninkl§k besluit niet had bestaan.
V Veel afkeuring ontmoet bn den schrijver het gewigtig
beginsel der Provinciale wet, dat bij eene wet uitgaven
T aan de provincie kunnen worden opgelegd. ,, Zijn toch de
uitgaven in het rüksbelang, dan behooren door het rük
gedragen te worden en zijn zg geheel van provinciaal belang,
dan moeten de Staten der provincie zelfstandig daarover
I oordeelen.” De Bosch Kemper bedoelt hiermede voorzeker
, niet zoodanige uitgaven, tot welke de provincie uit den aard
. der zaak wettig verpligt is b. v. de vergoeding van het *"
I aandeel in de kwade posten der grondbelasting en personele
belasting; hü zal het niet afkeuren , dat zoodanige posten ,
bii weigering der Staten, door den Koning op de begroeting
vi orden gebragt. Züne afkeuring treft alleen die uitgaven,
welke de wet, uit een wezenlnk of vermeend staatsbelang,
aan de provinciën, als onderdeelen van het geheele rijk,
oplegt. Het zijn met name de verzorging der krankzinni-
gen; het aandeel der provincie in de kosten van verzorging
van bedelaars in de gestichten , wanneer de belanghebbende
gemeenten onvermogend zijn; en het aandeel der provincie `
in de kosten van het lager onderwüs , wanneer eenige ge-
meente daardoor te zwaar mogt gedrukt worden. De af-
I