HomeDe zelfstandigheid van het provinciaal bestuur, volgens de GrondwetPagina 17

JPEG (Deze pagina), 779.96 KB

TIFF (Deze pagina), 6.94 MB

PDF (Volledig document), 27.80 MB

385
huishoudelgk belang eenigermate dienstbaar zijn. Misscliien
had men , om aan de Grondwet strikt naar de letter uitvoe-
_ ring te geven, in de Provinciale wet moeten bepalen, dat
een klein gedeelte der zoo even genoemde uitgaven (quota
pars) van de rgksbegrooting afgetrokken en op de huishou-
delgke begrooting overgebragt moest worden. Maar zouden
in de werkelijkheid de kosten voor het rijk minder zgn , in-
dien autoriteiten en ambtenaren van tijd tot tg d niet werkzaam
waren in het zuiver huishoudelgk belang der provincie? Ik
betwgfel zulks: want men houde wel in het oog, dat, wan-
neer er provinciale ambtenaren worden aangesteld om admi-
nistratie te voeren of opzigt te houden over provinciale eigen-
dommen, gelgk b. v. in Overgssel over de Dedemsvaart, of
wanneer men afzonderlijke provinciale waterstaats-beambten
begeert, die kosten altgd op de zuiver huishoudelijke begroo-
ting voorkomen. De kwestie schgnt alzoo van weinig prak-
tisch belang. Dat de Provinciale wet in vele opzigten de
zelfstandige zorg voor de provinciale huishouding onmogelgk
gemaakt heeft, kan ik niet toestemmen. Voor zoo verre ik
heb kunnen nagaan, brengt de schrgver slechts één voorbeeld
tot bewijs dezer stelling bg , het gebeurde namentlijk met
reiskosten van gedeputeerde Staten in Noord-Holland. ,,In
,, de instructie voor de gedeputeerde Staten van Noord-
,, Holland was voorgeschreven , ten einde het toezigt op de
,, provinciale werken des te beter zoude kunnen worden uit-
,, geoefend , dat door de gedeputeerde Staten telken jare de
,, provincie bezocht zoude worden. De kosten voor die enkel
,,in het provinciaal belang voorgeschrevene reizen, hadden
,, de Staten op de begroeting voor enkel provinciale uitgaven
,, gebragt. Op voordragt van den minister Thorbecke , zgn
,, die sommen door den Koning niet goedgekeurd, omdat zg
,, behoorden op de rgksbegrooting. Nu echter zgn zuiver
,, provinciale uitgaven aan de algemeene wetgevende magt
,,0nderworpen." Bg deze gelegenheid werd, ook naar het
gevoelen van den schrijver, de Provinciale wet juist toege-
past: zgn bezwaar is tegen die wet zelve. lvlijns inziens,
volgt uit het voorbeeld alleen , dat er eene kleine vermenging