HomeDe zelfstandigheid van het provinciaal bestuur, volgens de GrondwetPagina 15

JPEG (Deze pagina), 755.77 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 27.80 MB

383
luke goedkeuring, die dan ook trouwens aan de Grondwet
zelve geweten zoude moeten worden. is ook onpartndig
genoeg om de handelwüze van het Hooge Gouvernement, ten
aanzien der huishoudelüke begrooting van Overijssel over
1864, niet bepaald af te keuren. Zie pag. 578. Inderdaad,
hoe zoude men kunnen twijfelen aan de bevoegdheid van
het centrale gezag om eene begrooting af te keuren, zoodra
de overtuiging bestaat, dat, door het opeen stapelen van
geldleeningen, de toekomst der provincie in gevaar wordt
gebragt? Misschien rustte die overtuiging op verkeerde
gronden. Ik wil die kwestie thans niet onderzoeken: het ge-
voelen der Staten en dat van den minister kunnen beide
zeer wel verdedigd worden. Maar, al mogt soms in deze
zaak van de bevoegdheid van het centrale gezag een ver-
keerd gebruik zün gemaakt, wat doet dit tot het regt?
' Vele bedenkingen worden door den schrijver aangevoerd
tegen de splitsing in rijksuitgaven en huishoudelijke uit-
gaven, geluk die splitsing in de Grondwet van 1848 als
beginsel is aangenomen en in. de Provinciale wet uitgewerkt.
De redactie voorkomende in de 27 WVetsontwerpen, tot
herziening der Grondwet, van 8 Maart 1848 , zoude verre
verkieslük zün boven de later aangenomen bepaling. Verder
gaat de schrijver aldus voort op bladz. 573: ,,Gelük de
,,de artikelen 105 en 107 der Provinciale_wet thans luiden,
,,kunnen zij moenelijk met de letter en met den geest der
,, Grondwet overeen gebragt worden. Volgens die artikelen
,,tocl1 behooren onder andere de kosten van het schoonma-
,, ken en meubeleren der gebouwen , bestemd voor de ver-
. ,, gaderingen der Staten , tot d e k o s t e n v o o r z o 0 v e el
,, het k s b e stuur is, en de uitgaven , door bijzondere
,,wetten aan de provincie opgelegd, tot de enkel pro-
,,vinciale en huishoudelijke uitgaven: zoozeer
` ,,heeft men de natuurlüke beteekenis der woorden geweld
,, aangedaan. Door de bepalingen omtrent de begroeting
,,l1eeft de Provinciale wet in vele opzigten de zelfstandige
,, zorg voor de provinciale huishouding onmogelijk gemaakt.”
Ik geloof, met den schrijver, dat de redactie van 8 Maart