HomeHet ontwerp-Ouderdomswet van 6 Februari 1914Pagina 9

JPEG (Deze pagina), 839.76 KB

TIFF (Deze pagina), 7.43 MB

PDF (Volledig document), 35.10 MB

7
gen, zoo zijne rente voor levensonderhoud te laag is.
Volgens de nu ontworpen regeling zou zoodanige
steun den begiftigde noodlottig worden; want die
tusschen zijn 65ste en 70ste jaar ondersteuning heeft
genoten, is uitgesloten van de ouderdomsrente, die
anderen zeventigjarigen toevloeit.
Krachtens de afgekondigde wet vormt het totaal der
betaalde wekelijksche premiën, die het recht op ouder-
domsrente verzekeren, een kapitaal, dat slechts matige
rente behoeft af te werpen en dat dus tot allerlei
nuttige doeleinden kan worden gebezigd. De ouder-
doms­premiën zouden een bezit vormen, zij zouden
den werkliedenstand stevigen en doen toenemen in
fierheid, onafhankelijkheid en bestaanszekerheid. Vol-
gens de nu ontworpen regeling zijn de ouderdoms-
renten giften, die genomen uit de opbrengst der
belastingen, door behoeftigen worden verbruikt.
De premiën voor ouderdomsrente, als bespaard loon
e gevloeid in het invaliditeitsfonds, zouden den nationalen
rijkdom doen toenemen. De door den Staat uitgekeerde
giften zullen dien rijkdom doen vernzinderen.
De uitkeeringen uit het invaliditeitsfonds zouden zich
verhouden naar het loonbedrag, alzoo naar den levens-
standaard in de onderscheidene gemeenten?) De Staats-
giften zullen overal f 2 bedragen, hier een belangrijke
bate ­­ elders een geringe toelage.
A De Invaliditeitswet, die de ouderdomsrente slechts
uitkeert als bespaard- uitgesteld loon, zou den loon-
1 *) De stelling, op I7 Februari ll. in de Eerste Kamer ontwikkeld
door den heer Polak, dat ook, krachtens de Invaliditeitswct, de meeste
werklieden slechts een rente zouden genieten van ongeveer f 104, be-
rust op te ongunstige onderstellingen. Een werkman, b.v., die f I2 per
week loon geniet, die jaarlijks gedurende 40 weken premie betaalt, zou,
als hij op 56­jarigen leeftüd invalide wordt, een jaarrente ontvangen
van f 189.60. Tegenover de te gunstige onderstelling dat het loon steeds i
f I2 bedroeg, sta hier de te ongunstige gedachte van steeds I2 weken
per jaar zonder premiebetaling.