HomeHet ontwerp-Ouderdomswet van 6 Februari 1914Pagina 7

JPEG (Deze pagina), 695.77 KB

TIFF (Deze pagina), 7.46 MB

PDF (Volledig document), 35.10 MB

A De nederlander, die voelt voor zijn volk, en die het
ontwerp­ouderdomswet met de daarbij behoorende
Memorie van toelichting een paar malen heeft door-
gelezen, zoodat doel en eventueele gevolgen der voor-
· gestelde regeling hem klaar voor oogen staan, vraagt
i zich af welke vreeselijke dingen er sedert 5 Juni 1913
_ in Nederland mochten zijn voorgevallen, die het in-
l dienen van zoodanig wetsvoorstel verklaarbaar -­ ja
jl noodzakelijk zouden maken.
[ Want inderdaad, getoetst, zoowel aan de eischen
van goede volksopvoeding, als aan die van wijze zorg
l voor de volkswelvaart, staat de beteekenis der Inva-
l liditeitswet van 5 Juni 1913 zóó verre boven die van
de nu ontworpen regeling, dat beiden niet in één adem
’ kunnen worden genoemd.
l Krachtens de afgekondigde wet zouden onze zeventig-
jarige werklieden pensioentrekkenden zijn, wier nit-
keering zou worden berekend in verband met hun
l vroeger verdiend loon en met de betaalde premiën.
l Zij zouden de rente als een kan loekomemd spaargeld
{ kunnen innen, onafhankelijk van hetgeen zij verder
j aan inkomen mochten hebben. Volgens de nu ont-
worpen regeling zullen zij zich als vragers hebben te
. wenden tot het Bestuur van de plaats hunner inwoning,
dat nauwkeurig zal onderzoeken of zij wel van goed á
gedrag zijn, of zij wel werkelijk bchocftig zijn, of zij
niet reeds van hunne kerkelijke gemeente eene broe-
1
l
Q
l