HomeHet ontwerp-Ouderdomswet van 6 Februari 1914Pagina 40

JPEG (Deze pagina), 774.25 KB

TIFF (Deze pagina), 7.47 MB

PDF (Volledig document), 35.10 MB

‘ 38
‘ domsverzekering onzeker werd gemaakt en gedeeltelijk
werd vervangen door eene gratis uitdeeling van Staats-
p gelden;
‘ 2. dat bovendien het thans voorgestelde ontwerp-
j ouderdomswet zóó ernstige gebreken aankleven, dat
Q het te-eenen-male verwerpelijk is;
l 3. dat bespoediging der maatregelen, noodig voor de
i invoering der Invaliditeitswet, eisch is van eene goede
behartiging der zedelijke en stoffelijke belangen der
bevolking;
4. dat, zoo noodig, een eenvoudig wettelijk voor-
schrift een einde mocht maken aan geheel onjuist
toepassen van Art. 370, speciaal aan het dubbel genie-
ten van pensioen en ouderdomsrente;
5. dat, zoo de aangenomen organisatie overwegende
~ bezwaren bood, in afwachting harer herziening, voor
de uitvoering der wet tijdelijk ambtenaren mochten
worden aangewezen, die later in de vast te stellen
organisatie zouden worden ingevoegd;
6.dat het wenschelijk is onverwijld in studie te
nemen de vraag, hoe de invaliditeits­ en ouderdoms-
verzekering ware uit te breiden, zoodat zij ook de
zoogenaamd ,,zelfstandigen" omvatte;
7. dat in afwachting van het tot stand komen dezer
uitbreiding, eene voorloopige voorziening wenschelijk
ware voor de behoeftige zeventigjvarigen, die buiten
de werking der Invaliditeitswet blijven;
8. dat deze voorloopige voorziening zoo mocht wor-
den geregeld, dat haar tijdelijk karakter blijke, en dat
zij niet verstorend werke, noch op de sociale verzeke-
ring, noch op de handhaving onzer nationale begin- i
selen ten opzichte van de verzorging der armen. f