HomeHet ontwerp-Ouderdomswet van 6 Februari 1914Pagina 35

JPEG (Deze pagina), 842.03 KB

TIFF (Deze pagina), 7.53 MB

PDF (Volledig document), 35.10 MB

33
meermalen genoemde brochure, dan schijnt toch die
Radenwet nog zoo slecht niet: ,,Doch decentralisatie
zonder meer is hiertoe niet voldoende. Zij behoort te
worden aangevuld met en gesteund door zelfbestuur
van de bij de sociale verzekering rechtsstreeks betrok-
kenen, werkgevers en arbeiders. Dit kan het eenvou-
digst geschieden door de instelling van openbare plaat-
selijke of districts-verzekeringsfondsen, onder beheer
van een gelijk aantal werkgevers en arbeiders met
een onpartijdig en deskundig ambtenaar als voorzitter".
"Precies als bij Talma", roept de lezer hier onwil-
lekeurig uit. Nu, als men Mr. Treub verder leest, treden
wel verschillen naar voren; maar zonder twijfel is de
Radenwet­Talma gebouwd op het hier ook door Mr.
Treub aanbevolen beginsel. Zou het zoo verkeerd zijn
het met die wet eens te beproeven?
Wil de Regeering dit echter beslist niet, dan is er nog
een uitweg, waardoor in elk geval de zaak niet wordt
opgehouden. In het verslag van de behandeling der
Invaliditeits-wet lezen wij op bladz. 194.
,,Een lid wenschte eene bepaling opgenomen te zien,
houdende, dat, indien de Invaliditeitswet in werking
treedt, voordat de Radenwet in werking is getreden,
de taak, den Raden van arbeid voor de uitvoering
dier verzekering opgedragen, kan worden vervuld door
daartoe aan te stellen ambtenaren?
De Minister antwoordde daarop schriftelijk: .
,,Indien er inderdaad een oogenblik mocht komen,
waarop was te onderstellen dat de Invaliditeitswet in
werking zou treden vóór de Radenwet, zouden de
Ministers gaarne bereid zijn om de opneming in het
wetsontwerp van eene bepaling, als door dat lid ge-
wenseht, te bevorderen."
Verder vermeldt het verslag: ,,Bij het mondeling
overleg werd door het bovenbedoelde lid nader op
de opneming der vermelde bepaling aangedrongen....
Een ander lid sloot zich bij dezen aandrang aan. Hij