HomeHet ontwerp-Ouderdomswet van 6 Februari 1914Pagina 33

JPEG (Deze pagina), 825.81 KB

TIFF (Deze pagina), 7.58 MB

PDF (Volledig document), 35.10 MB

I
31
worden verklaard, dat ook dit derde bezwaar schro-
melijk wordt overdreven.
Er zijn voorbeelden genoemd van een naaister, een
procuratiehouder, een evangelist -­ maar deze men-
schen vallen wel degelijk onder de wet. Komt de wet
in werking, dan zullen hunne ambtgenooten onge-
twijfeld premie moeten betalen.
Er zijn echter ook renten toegekend aan personen,
Ik die de wet niet bedoelde. Mogelijk had de bepaling van
Art. 32, die uitsluit den arbeid, niet als beroep - slechts
in buitengewone gevallen - of voor korten duur
verricht, als rem kunnen werken. ,
‘ Maar wat is nu het vreemde in den tegenwoordigen
t toestand? Er is natuurlijk een afdoend middel, dat
{ zeer voor de hand ligt, om te trachten deze misbruiken
f te doen ophouden, n.l. de imioermg der Invalidizfedzfswet
] zoo veel mogelvlj/c le bespoedigen. En ziet, juist dat
, middel wordt verworpen; want, gelijk wij zagen, wordt
Q door opheffing der bepaling, dat de Invaliditeitswet
uiterlijk op 3 December 1916 in werking moet treden,
f deze invoering onbepaald uitgesteld.
4 Dit laatste is zeker wel de grootste grief tegen het
jl ingediende ontwerp. Want naast de principieele be-
zwaren, is hier ook te klagen over ernstige benadeeling
, der betrokkenen. De afgekondigde wet verzekert aan
l de 70-jarigen een uitkeering, voorloopig van f 2 per
Q week, daarna ïin verhouding tot hun loon en premie-
bedrag ­ e11 verzekert aan de vroeg­ouden en invaliden
ll eene behoorlijke invaliditeits­rente. *) Het ontwerp kent
aan de zeventigjarigen f 2 per week toe, voor nu en
gg altijd - en de vroeg­ouden en invaliden moeten het
'j’ doen met de goede voornemens voor een nieuwe rege-
ling. Waarlijk, dit ondernemen verraadt wel zeer groot
*) Als bewüs van hoe overwegende beteekenis de invaliditeits-verze-
kering is, tegenover de verzekering der zeventigjarigen, moge worden
verwezen naar het overzicht uit de Duitsche statistiek, als bijlage ge-
voegd achter dit geschrift.