HomeHet ontwerp-Ouderdomswet van 6 Februari 1914Pagina 32

JPEG (Deze pagina), 860.67 KB

TIFF (Deze pagina), 7.58 MB

PDF (Volledig document), 35.10 MB

tï V
30
j Indien dus werkelijk de gevolgen noodlottig mochten
zijn, drukt de verantwoordelijkheid daarvoor gelijke-
§ lijk op Regeering en Kamer.
j De voorstanders van het verzekeringsbeginsel zullen
echter moeten toegeven, dat zij, zich aansluitende
bij den op de Regeering gëoefenden drang, hun
J vijand te licht achtten. Hun had te rechtertijd moeten
tegenklinken de waarschuwing, door Professor J. Domela
Nieuwenhuis in ander verband gegeven: ,,Op het stuk Vi
van beginselen compromissen aan te gaan is steeds ten
nadeele van de voorstanders van een bestaand stelsel".
Er stonden twee beginselen tegenover elkander: de
H nationale gedachte eener algemeene volksverzekering ‘
met steun en leiding der overheid -- en de sociaal- t
democratische gedachte der gratis uitkeering van Staats- J
V geld. *) Het compromis, gelegen in de afzonderlijke f
invoering van Art. 369, gaf den tegenstanders een ]
wapen in handen, om het beginsel der Invaliditeitswet ,
voor te stellen als ondermijnd - een wapen, waarvan,
helaas, krachtig is gebruik gemaakt.
De overtuiging dat dit wapen, in vijandelijke hand, f
de geheele regeling in gevaar zou brengen, had van j
de afzonderlijke invoering moeten terughouden, om gl
alleen heil te zoeken in bespoediging van de uitvoe-
ring der geheele wet. ,
Hier zij dus erkend dat het, ter wille van het be- H
ginsel, beter ware geweest de overgangsbepaling niet Q
in werking te doen treden dan tegelijkertijd met de
geheele wet. il
Maar deze erkenning uitgesproken, moet dadelijk
fi
*) Ten bewüze, dat het zoogenaamd staatspensioen werkelijk een zui-
ver sociaal­democratische gedachte is, zij hier aangehaald het woord
van Mr. Treub op bl. IO van zijn reeds genoemd werk: ,,Het ligt niet
in mijne bedoeling den sociaabdemocratischen rechtsgrond voor de
ouderdomspensionneering op staatskosten aan eene critiek te onderwer­
pen. Die rechtsgrond is een rechtstreeksch gevolg van het economisch
leerstelsel der sociaal~democraten."
Nl
jl
s
2
ïêi