HomeHet ontwerp-Ouderdomswet van 6 Februari 1914Pagina 30

JPEG (Deze pagina), 898.07 KB

TIFF (Deze pagina), 7.46 MB

PDF (Volledig document), 35.10 MB

` 28 Y
‘ die onder de verzekering vallen, ook iets te doen voor de ,1
honderden, die er buiten blijven, zal een voorloopige maat-
regel voor de zeventigjarigen moeten worden getroffen. L
l Als zoodanige maatregel zou misschien kunnen
strekken een regeling, als thans is voorgesteld, met
, dien verstande, dat zij niet raakte aan de Invaliditeits­
I wet, dat zij niets bracht dan een voorloopige voorziening 9
voor die behoeftige zeventigjarigen, welke buiten deze
wet bleken te vallen, en dat in beginsel vaststond
dat ook de zelfstandigen binnen den kring der ver- N
zekering zouden worden getrokken.
Toch ware zoodanige speciale regeling, zelfs als tijde-
lijke maatregel, voor Nederland zeer ernstig te betreuren. {
Vormend en volledig ware alleen deze oplossing, dat °
de sociale verzekering omvatte allen, tot zekere in- ,
komengrens, en dat voor de enkele gevallen, dat deze l
verzekering niet gold, volstaan kon worden met den I
dienst der armenzorg en liefdadigheid. Elke maatregel, l
tusschen deze beiden ingeschoven, bederft èn de armen-
zorg èn de verzekering.
Indien werkelijk ernst werd gemaakt met de ver-
zekering der zelfsmndigen met laag inkomen, zou dan
niet als voorloopigen maatregel voor de zeventig- *
jarigen, die buiten de Invaliditeitswet vallen, kunnen è
worden volstaan met eene aanvulling der Armenwet?
Met eene nieuwe alinea bij Art. 29, speciaal voor deze i
zeventigjarigen, en eene aanvulling der bepaling omtrent
het beroep, ware eene alleszins voldoende tijdelijke `
regeling getroffen. Ook zou de behartiging van de
belangen dier zeventigjarigen bepaaldelijk kunnen
worden opgedragen aan de Armenraden.
Natuurlijk klinkt mij hier van sommigen tegen:
,,foei, armenzorg, hoe durft gij er van spreken!"
Maar tegen zoodanige bemerking moet met klem
worden geprotesteerd. In de eerste plaats werken
barmhartigheid en verstandige armverzorging niet
vernederend. Maar bovendien, tegen over de platte