HomeHet ontwerp-Ouderdomswet van 6 Februari 1914Pagina 29

JPEG (Deze pagina), 840.27 KB

TIFF (Deze pagina), 7.59 MB

PDF (Volledig document), 35.10 MB

27
Op bladz. 45 van zijne reeds genoemde brochure
gaf ook Mr. Treub zijn oordeel over het vraagstuk
der zelfstandigen: ,,Over het algemeen is men geneigd
de sociale verzekering tot de arbeiders te beperken.
Mij dunkt zonder grond. Voor het al of niet aanwezig
zijn van de reden, waarom de sociale verzekerings-
plicht wordt opgelegd, is de hoogte van het geheel
of grootendeels uit arbeid verkregen inkomen beslis-
send, niet de omstandigheid dat het getrokken wordt
uit loondienst, dan wel uit een zelfstandig beroep of
bedrijf. Dit wil niet zeggen dat men zich zou moeten
verzetten tegen elk voorstel van sociale verzekering,
dat voorloopig alleen de arbeiders in engeren zin om-
spant. Maar wel volgt er uit, dat zulk een gedeeltelijke
regeling slechts is te aanvaarden als afbetaling op eene
algemeene regeling".
Geheel zich aansluitend bij dit betoog, treffen ook
de woorden van den schrijver op bl. 106 d. a. v.: ,,Het
verdient aanbeveling bij de invoering geleidelijk te
werk te gaan en zich voorshands te bepalen tot de
verzekering van hen, die in loondienst van anderen
l werkzaam zijn."
, Welk een schoone taak ware te vervullen voor het
tegenwoordig Ministerie, dat het voorrecht heeft den
geleerden schrijver dezer regelen aan het hoofd van
het Departement van arbeid te bezitten! Het afgetreden
Ministerie bracht met bovenmenschelijke inspanning
de gedeeltelijke regeling tot stand. Deze in te voeren
en intusschen de algemeene regeling voor te bereiden
had de eer kunnen worden van het nieuwe Ministerie.
Helaas het schijnt zoo niet te mogen zijn. Zelfs het
behoud van hetgeen tot stand Werd gebracht, wordt
onzeker gemaakt.
Intusschen al werd onmiddellijk de voorbereiding van
de verzekering der zelfstandigen ter hand genomen; daar-
mêe kunnen wij thans niet meer volstaan.Eénmaal ge-
steld voor den eisch, naast de hulp aan de duizenden,