HomeHet ontwerp-Ouderdomswet van 6 Februari 1914Pagina 28

JPEG (Deze pagina), 869.85 KB

TIFF (Deze pagina), 7.59 MB

PDF (Volledig document), 35.10 MB

26
millioen Kronen voor de verzekering bijdraagt en de
zelfstandigen ook hun deel daarvan willen hebben.
Langs den weg der vrijwillige verzekering is het vraag-
stuk van de zelfstandigen niet op te lossen. Het werk
kan slechts gelukken, als de wet ieder verplicht meê
te doen."
,,De verplichte verzekering ligt in een afgewerkt
Regeerings-voorstel ter tafel. Men hoopt dat de ver-
zekering binnen twee jaren zal zijn tot stand gebracht.
Wij trachten het vraagstuk op te lossen door middel
eener verplichte verzekering, die de bevolking niet
indeelt naar klassen, maar naar het bedrag der inkomens."
Van niet minder beteekenis was het woord van den
Roemeenschen afgev*aardigde,Constant Krupensky,Voor­
zitter van den Verzekeringsraad te Bucharest: ,,In
Roemenië is het vraagstuk der zelfstandigen in beginsel
reeds opgelost. Door een wet, in werking getreden in
April 1912, is de verplichte verzekering voor alle fa-
brieken en werkplaatsen ingevoerd. Deze verzekering
omvat ook de zelfstandigen. Roemenië verschaft dus
een nieuwe bijdrage voor de studie van dit vraagstuk.
Wij hopen te bewijzen dat de verplichte verzekering, l
omvattende hare drie takken, kan worden verwezen-
lijkt zonder te groote moeilijkheden."*) i
Voor Nederland is de aangewezen weg: het brengen
der zelfstandigen, beneden zekere inkomengrens, onder
de invaliditeitsverzekering, in ernstige studie te nemen.
Deze zouden dan ook meêdeelen van de Staatsbijdrage.
Zij zouden dan niet eene ouderdomsgift ontvangen, doch
mede genieten van de invaliditeits­ en ouderdomsrente
volgens hun inkomen.
*9 I-let is merkwaardig hier te vermelden hoe de Roemeniërs kans
zagen in één wet van 239 artikelen te regelen de vakorganisatie, het
leerlingwezen, het krediet voor den kleinhandel, benevens de ziekte-,
ongevallen-, ouderdoms- en invaliditeitsverzekering. De verzekering omvat
patroons en werklieden, doch is voorloopig beperkt ongeveer tot die
bedrijven, die in Nederland vallen onder de ongevallenverzekering.