HomeHet ontwerp-Ouderdomswet van 6 Februari 1914Pagina 27

JPEG (Deze pagina), 831.71 KB

TIFF (Deze pagina), 7.55 MB

PDF (Volledig document), 35.10 MB

25
verzorgster, den bode, den colporteur, den godsdienst-
onderwijzer, ieder die geregeld werkt en loon ontvangt.
Het geroep, dat thans zoo velen eene uitkeering ont-
vangen, die later niet verplicht­verzekerd zouden zijn,
is dan ook zeer overdreven. Blijken zal, dat geheele cate-
goriën, die dit niet dachten, onder de verzekering vallen;
en dit stemt tot groote blijdschap.
Maar de zoogenaamd zelfstandigen of onafhanke-
lijken, de kleine middenstander, de beginnende onder-
, nemer, de groentenventer, de seizoen-koopman, blijven
[ er dan toch buiten. Ook dit bezwaar gaat niet geheel
j op; want _velen uit deze categorie waren vroeger in
loo11dienst, of zijn nog altijd een deel van het jaar in
loondienst, en dan blijven zij, volgens Artt. 32 en 51
verplicht verzekerd, tenzij zij, door onjuiste opgaven
of door gebruikmaking van Art. 55, zich moedwillig
aan de verzekering onttrekken.
, In het algemeen valt echter niet tegen te spreken,
ïh en het is ook nooit ontkend, dat de wet deze ,,zelf­
` standigen" niet omvat.
Wat is hier aan te doen? Het vraagstuk der zelf-
standigen is op het oogenblik het vraagstuk op het
gebied der sociale verzekering. Het stond op de con-
ferentie te Zurich in September 1912 boven aan de
agenda, en het zal de hoofdschotel zijn op het Congres
op 21-24 September 1914 te Parijs.
De eenige principieele, afdoende -- maar niet zoo
eenvoudige - oplossing van het vraagstuk is deze,
dat men ook deze zelfstandigen in de verzekering op-
neme. In afwachting dat de geleerden het over dit vraag-
stuk eens worden, hebben de Regeeringen van Oosten-
rijk en van Roemenië reeds in dien geest beslist.
Professor Drexel, de Oostenrijksche afgevaardigde,
sprak zich te Zurich als volgt uit: ,,Praktisch gespro-
ken is het onmogelijk dat in Oostenrijk eene invalidi-
teitsverzekering zou tot stand komen, die de zelfstan-
digen buitensloot; hoofdzakelijk omdat de Staat 100