HomeHet ontwerp-Ouderdomswet van 6 Februari 1914Pagina 24

JPEG (Deze pagina), 902.89 KB

TIFF (Deze pagina), 7.38 MB

PDF (Volledig document), 35.10 MB

22
A geheel onafhankelijk en los van de verdere bepalingen
i der Invaliditeitswet, dit Art. van eene overgangsbepa-
. ling alleen den naam, het etiket, heeft en bij zijne
* invoering de zoo even bedoelde rem heeft ontbroken."
J 4. Zou het geldend voorschrift ,,te ruim zijn, waar
. het ook de zoodanigen gedenkt, die de rente niet be-
hoeven om in hun onderhoud te voorzien."
Laten wij deze vier bezwaren nauwkeurig bezien.
I. Het eerste bezwaar is geen bezwaar.
Er is geen enkele wet denkbaar, die eenigszins in- ‘*
grijpt in het maatschappelijk leven, of er zullen altijd
, menschen zijn, die er bij winnen, anderen die er minder
bij winnen of er zelfs bij achteruitgaan, althans die
J vneenen dat zij winnen of achteruitgaan, want of dit
gewaande voor- of nadeel, niet door andere factoren
l wordt geneutraliseerd is niet altijd gemakkelijk te zeggen.
j Maar speciaal is geen enkele pensioenwet te ont-
? werpen, waarbij een premie of loonpercentage wordt
, gevorderd, of de ouderen zullen voor weinig of geen i
, betaalde premie iets genieten, waarvoor de jongeren ;
. jaren moeten storten. Al ware de overgangsbepaling
Q van Art. 369 in het geheel niet opgenomen, zoodat de
2 eenmaal zeventigjarigen buiten de regeling waren ge-
l sloten -­-­ een bijna ondenkbaar geval - men had toch
. niet kunnen uitsluiten zij, die na de invoering der wel
dien leeftijd bereikten. Deze zouden dus toch eene
· uitkeering moeten ontvangen zonder noemenswaardige
premie te hebben betaald. Daarvoor dient ook juist
de ruime rijksbijdrage gedurende 75 jaren. En nu
moge, door de bepaling van Art. 411, omtrent de on-
middellijke inwerking treding van Art. 369, het aantal
’ dergenen, die deze premievrije rente ontvangen, grooter
F zijn, dan wanneer de geheele wet opeenmaal ware Q
ingevoerd, dit is een verschil in graad en niet een
verse/2il in beginsel. Tegen het beginsel kon moeilijk
I een bezwaar worden ingebracht en is ook bij de be-
. handeling der wet door niemand bezwaar gemaakt. ,