HomeHet ontwerp-Ouderdomswet van 6 Februari 1914Pagina 22

JPEG (Deze pagina), 879.44 KB

TIFF (Deze pagina), 7.40 MB

PDF (Volledig document), 35.10 MB

20
één, direct onder toezicht der Onderstands­commissie,
voor de meer eenvoudige gevallen, waar aan enkele
gift wordt toegekend of waar weinig verandering is te
voorzien, dus weinig toezicht en leiding wordt ver-
eischt -- een andere onder de leiding der Districts­
commissiën. Bij deze laatste is altijd het doel de onder-
steuning kort te doen duren, door het teweegbrengen
van blijvende verbetering. Het is echter duidelijk, dat dit
doel niet altijd, althans niet altijd spoedig, wordt bereikt.
,,A¢·vnenzo7·g" maant echter dat ,,lzet verleenen van .,
onderstand, gepaard met districtsbelzandeling, niet
moet beschouwd worden als een onders25and,wellce het
rec/zt op pensioen (rente) doet te niet gaan." Deze maa-
ning is volkomen begrijpelijk en vardedigbaar; maar
men gevoelt, hoe onmogelijk het zou zijn voor de Ge-
maentebasturen en Gedeputeerde Staten, bij hare be-
slissingen, rekening te houden met de zeer uiteenloo­
panda reglementaire onderscheidingen, die bij de ver-
schillende instellingen van weldadigheid mochten bestaan.
Hiermeda zij aangetoond, dat de voorgestelde onder-
scheiding tusschen blijvend-bedeelden en tijdelijk­ge-
steunden inderdaad onhoudbaar is; terwijl met de
behandeling van dit onderwerp tevens mag worden
beëindigd het betoog, dat de voorgestelde regeling is
Staaásawnenzorg, met al de nadealen daaraan voor
een volk verbonden, en bovendien dat deze armenzorg
niet anders mag worden genoemd dan ,,slecht geregeld?
De ondertaekenaars der Memorie van toelichting zijn
dan ook, zeer begrijpelijk, met hun eigen voorstelmaar
matig ingenomen. Zij vangen aan met deze verklaring:
,,Dit wetsontwerp is een product der omstandigheden.
` Theoretische voorliefde voor een bepaald stelsel van
voorziening in de noodan van behoaftige ouden van
dagen heeft bij de samenstelling daarvan niet voorge-
zeten en kon daarbij niet voorzitten."
De Regeering zou dus, ware zij vrij geweest, eene
l