HomeHet ontwerp-Ouderdomswet van 6 Februari 1914Pagina 18

JPEG (Deze pagina), 885.47 KB

TIFF (Deze pagina), 7.36 MB

PDF (Volledig document), 35.10 MB

è 16
7, Maar onmiddellijk zij verklaard dat elk armverzorger,
·’ die het hart op de rechte plaats heeft, dergelijken
t dwang verafschuwt, en er met woord en daad tegen
f protesteert. Misbruiken bestaan bij elke regeling en
overal; maar dat, als regel, ondersteuning zou leiden
IC tot inboeting der zelfstandigheid is eene reine fictie.
Niet tusschen ondersteuning en onzelfstandigheid be- Y
; staat een logisch verband; dit verband kan bestaan
g tusschen armoede en onzelfstandigheid. En daarom is
° het een winste, dat meer en meer bij alle armverzor-
1 gers doordringt het beginsel, uitgedrukt in Art. 29 der
l Armenwet van 27 April 1912, dat het doel van goede p
¤ armverzorging juist is zich zelf overbodig te maken
j en den ondersteunde zijne zelfstandigheid te hergeven.
’ Bovendien heeft de nieuwe armenwet aan elk mis-
3 bruik ten deze den pas afgesneden. Is er een kerke-
` lijke gemeente, die meent hare zorg alleen te moeten
wijden aan die personen, welke hare samenkomsten
_· geregeld bijwonen, of wier kinderen hare eigene school
ii bezoeken, het staat haar vrij. Maar de behoeftige be-
._ hoeft zich van deze meening niets aan te trekken, hem
Q staat den weg open naar het burgerlijk armbestuur.
T De oude wet sprak van een optreden der openbare
` armenzorg, nadat gebleken zou zijn dat de armen I
dien steun ,,niet van kerkelijke of bijzondere instel-
is lingen van weldadigheid kunnen er1angen". Hier be-
« stond dus de mogelijkheid, dat het burgerlijk armbe-
` stuur zou zeggen: ,,ik verleen u geen steun, want gij
A zoudt dien zeer wel elders kunnen ontvangen, indien gij
_ niet onwillig waart deze of die voorwaarde te ver-
vullen".
_ In de nieuwe wet is dit woord ,,kunnen" weggelaten.
l De eenige in Art. 28 gestelde voorwaarde, tot het be-
fl komen van steun uit de openbare kas is, dat men l
dien steun, ofschoon aan eene kerkelijke of bijzondere
p instelling verzocht, van haar niet ontvangt. De reden l
der afwijzing en de voorwaarde, waarop men die had ¥