HomeHet ontwerp-Ouderdomswet van 6 Februari 1914Pagina 17

JPEG (Deze pagina), 823.89 KB

TIFF (Deze pagina), 7.37 MB

PDF (Volledig document), 35.10 MB

15
sluiting) alleen voor de blijvend bedeelden, die hun
zelfstandigheid tegenover de armeninstelling, welke hen
ondersteunt, reeds hebben verloren. De verschillende
motieven, welke voor uitsluiting der bedeelden pleiten,
gelden niet ten aanzien van hen, die alleen met ge-
neeskundige hulp werden ter zijde gestaan, noch ten
aanzien van diegenen, die hun zelfstandigheid niet
hebben ingeboet, maar wegens voorbijgaande omstan-
digheden, bijv. in een bijzonder strengen winter ge-
durende korten tijd werden ondersteund. Dezulken
behooren niet tot de groep der werkelijk armlastigen.
Er is geen reden ook hen van de ouderdomsrente uit
te sluiten."
Deze gansche beschouwing is in strijd met de eerste
grondregelen van goede armenzorg. Zij kan slechts
worden geschreven door iemand, die van de praktijk
der armverzorging geen kennis heeft. Zij bevat drie
, gedachten, in strijd met de werkelijkheid:
1e. dat de geregeld ondersteunde tegenover de hem
helpende instelling van liefdadigheid zijne zelfstandig-
heid inboet; V ‘
2e. dat er ten opzichte dier zelfstandigheid eenig
werkelijk verschil zou bestaan tusschen de geregeld-
en de tijdelijk­gesteunden;
j 3e. dat het mogelijk zou zijn een eenigszins vaste
j of algemeen­geldige grenslijn te trekken tusschen de
twee genoemde categoriën.
Wat 'de zelfstandigheid der geregeld­ondersteunden
tf aangaat, is het zeker mogelijk voor hem, die gaven
` uitreikt, te trachten aan die zelfstandigheid te tornen.
En bij deze materie grijpt natuurlijk ieder naar de
. schoolkwestieg met zekere voorliefde wordt opgehaald
¥ hoe ginds een neutrale instelling steun weigerde, tenzij de
, kinderen de openbare school bezochten - en hoe elders
ä eene godsdienstige instelling de bedeeling zou intrek-
. ken, als de kinderen niet op de bizondere school wer-
! den geplaatst. Deze dingen zullen wel gebeurd zijn.
E
ä