HomeHet ontwerp-Ouderdomswet van 6 Februari 1914Pagina 14

JPEG (Deze pagina), 892.16 KB

TIFF (Deze pagina), 7.44 MB

PDF (Volledig document), 35.10 MB

hebben, in de eerste plaats, dat ten aanzien van de
ouden van dagen, die door kerkelijke of particuliere
je instellingen worden ondersteund, die instellingen zouden
worden teruggedrongen en haar werk door een onder-
steuning van Staatswege, buiten de organisatie van
Y? de armenzorg om, zouden zien overgenomen. Het is
fl bekend genoeg, dat hiertegen bij velen in den lande
jj principieele bezwaren bestaan."
lf Uit deze woordenf spreekt waardeering voor den
V, arbeid der kerkelijke en particuliere instellingen van
_, weldadigheid. En er is geen enkele aanleiding om te on-
derstellen dat deze woorden niet volkomen oprecht de ge-
j zindheid der onderteekenaars van de Mem orie wêergeven. “
· Maar juist die volkomen oprechtheid is hier het be-
Q wijs eener zeldzame naieveteit. Men neemt een maat-
* regel, mede ten einde den arbeid der kerkelijke en
V particuliere instellingen niet terug te dringen, en ziet
j niet in, dat zoodanige maatregel dien arbeid niet slechts
terugdringt maar totaal verlamt. Bovendien schijnt men
Q; niet te gevoelen, terwijl de wet bestemd is om de be-
hoeftige ouden, na hun zeventigste jaar, krachtig te
helpen, dat deze bepaling die zelfde behoeftigen na
hun vijfenzestigste jaar eene hun gaarne verleende
j` hulp zal doen derven. De meer dan vijfenzestigjarige,
die geene of eene geringe invaliditeitsrente geniet, zal
; het onmogelijke verrichten en het ondragelijke verdu-
Q ren om buiten ,,de ondersteunden" te blijven. En de
instellingen zullen terecht aarzelen hare hulp aan te
I bieden ; want ondersteuning tusschen het vijfenzestigste _
en het zeventigste levensjaar doet voor altijd het recht
* op ouderdomsrente verloren gaan.
» Den Ministers zij dringend aanbevolen de lezing van
5;, het eenvoudig en welsprekend woord over ,,armenzorg
{ en ouderdomspensioen" in het onlangs verschenen
jaarboekje van de vereeniging ,,Armenzorg" te ’s Gra-
, venhage. Het thema van dit warme zaakrijke betoog,
* op bladz. 7 met vette letter gedrukt, luidt: ,,Hct is tm