HomeHet ontwerp-Ouderdomswet van 6 Februari 1914Pagina 12

JPEG (Deze pagina), 871.90 KB

TIFF (Deze pagina), 7.46 MB

PDF (Volledig document), 35.10 MB

10
van den behoeftige, dan wordt zij gewijzigd of inge-
Y, trokken (Art. 12), geheel als bij de ·armverzorging.
’ïï Heeft de rentetrekker kinderen of kleinkinderen, die
? · volgens het Burgerlijk Wetboek tot zijn onderhoud
kunnen worden aangewezen, dan kan het Gemeente-
#7 bestuur de verstrekte uitkeering op deze bloedver-
1·' wanten verhalen. In sommige gevallen kunnen de uit-
_ gekeerde gelden ook op de nalatenschap van den rente-
trekker worden verhaald (Art. 13), juist zooals dit in de
Armenwet voor gewone ondersteuning is voorgeschre-
, ven. De Artt. 72 en 84 der Armenwet, omtrent de be-
voorrechtheid dier vorderingen boven andere schulden
·‘ en omtrent het recht tot gratis­procedure, worden toe-
passelijk verklaard, en op bl. 17 der Memorie van toe-
çï lichting wordt kortweg verwezen naar de Artt. 63 en
ïï volgenden dier wet.
°1 Ook de zwaráe Zzjszf, bekend bij sommige instellingen
1 voor armenzorg, zal bij de ouderdomsrente niet ont-
breken. Moet de uitkeering worden ingetrokken op grond
van onjuiste opgaven van den rentetrekker, dan kan
, worden bepaald dat deze niet opnieuw voor een rente
in aanmerking kan komen. De namen dezer schuldigen
zullen dan worden openbaar gemaakt. (Art. 11).
Eén zaak is er, waarin de nieuwe regeling zich
12 van de armenzorg onderscheidt. Er zal voor de ouder-
domsrente een beroep zijn op Gedeputeerde Staten,
f eene instelling tot heden bij de Nederlandsche armen-
zorg onbekend.
y Of dit echter een begeerlijke verbetering zou zijn?
Welk een groot aantal beroepen worden thans reeds
ï* ingesteld over de toepassing van Art. 369 der Invalidi­
pl teitswet. En nu gaat het nog over te onderzoeken
feiten. Hoe zal het zijn, waar de beslissing loopt over
G de vragen of de aanvrager is van goed gedrag, of
hij behoeftig is, of hij vast- of tijdelijk steun genoot.
Men leze omtrent dit punt eens § 2 van het verslag
jij omtrent de behandeling der nieuwe Armenwet.