HomeHet ontwerp-Ouderdomswet van 6 Februari 1914Pagina 11

JPEG (Deze pagina), 844.07 KB

TIFF (Deze pagina), 7.43 MB

PDF (Volledig document), 35.10 MB

9
Maar de voorgestelde regeling geeft in de praktijk
aan de uitkeering, tot in de kleinste bizonderheden,
het karakter van armenzorg.
Evenals eene gewone ondersteuning zal men de
ouderdomsrente moeten aanvragen bij het Bestuur der
Gemeente, dat is voor de vele gemeenten, die geen af-
zonderlijk burgerlijk armbestuur bezitten, bij precies
hetzelfde orgaan, waar men gewone ondersteuning
aanvraagt (Art. 20).
Het Gemeente-bestuur moet onderzoeken of de aan-
vrager werkelijk behoeftig is (Art. 5), of hij ook elders
ondersteuning geniet of genoot (Art. 1), of hij wel van
goed levensgedrag is (Art. 2), of zijne mededeelingen
wel in alle opzichten betrouwbaar zijn (Art. 11), juist
zoo als dit alles geschiedt bij gewone aanzoeken om
hulp. Bladz. 5 der Memorie van toelichting zegt terecht
dat dit onderzoek omvangrijk zal moeten zijn. Op die
zelfde bladz. wordt verklaard dat op de dusgenaamde
‘ rentetrekkers voortdurend eenig toezicht zal moeten
, worden gehouden; juist als bij de armverzo1·ging. De
onderteekenaars wijzen de Gemeentebesturen er op dat
zij voor dit onderzoek en toezicht zullen kunnen beschik-
ken over den dienst harer bevolkingsagenten en be-
lastingambtenaren. De ambtenaren van armbestuur of
van politie worden niet genoemd. Maar als men weet,
hoe het onderzoek omtrent de waardigheid van een
ingezetene tot het ontvangen eener koninklijke onder-
scheiding in menige Gemeente geschiedt door tusschen-
komst der politie -- hoe in kleine gemeenten de veld-
A wachter tevens bevolkingsagent en beambte der ge-
meente­belasting is - en hoe ook in grootere gemeenten
de verschillende takken van dienst niet altijd zoo zorg-
vuldig uit elkander worden gehouden, dan is het te
verstaan dat ook deze beambten wel eens met het
onderzoek in zake ouderdomsrente zullen worden belast.
Een toegekende ouderdomsrente zal geen vast ka- ‘
rakter dragen. Veranderen de levensomstandigheden