HomeDe ontworpen nieuwe grondwet, zooals luidende na de thans vastgestelde voorstellen, Augustus 1887, met aanwijzing der artikelen Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 649.48 KB

TIFF (Deze pagina), 3.66 MB

PDF (Volledig document), 23.62 MB

J- .` ¤ , . ·•~­ 5..*1 .­",..­­» ,l·..»·¤>.­..,..·.,,. ..­·».w­­,m..«.,,»­`,,,.,,,,,<,,`-*,,.,,...Y......, ,_ ,,_ rr Y Y
6 oxrxvenrnx Nusewz e11oNDw1·:T. I
,,des Rijks met al mijn vermogen zal verdedigen en bewaren; dat ik '
,,de algemeene en büzondere vrijheid en de regten van alle des Konings
,.onderdanen, en van elk hunner zal beschermen, en tot instandhou-
,,di11g en bevordering van de algemeene en bijzondere welvaart alle
,.1niddelen aanwenden, welke de wetten te müner beschikking stellen, l
,.gel§k een goed en getrouw Regent schuldig is te doen.
,,Zoo waarlijk helpe mg God almagtig!" (,,Dat beloof ik!")
è 44. Wanneer een Regent buiten staat gemaakt het regentsehap
* waar te nemen, zijn de artt. 38, 2de lid, 39 en 40 toepasselgk. Is de a
l opvolging in het regentschap niet geregeld, dan wordt art. 37, lste g
J lid, toegepast.
“ 45. Het Keninklük gezag wordt waargenomen door den Raad van I g
State:
10. bä overlijden des Konings, zoolang niet in de troonopvolging `,_ ­
{ volgens art. 21 is voorzien, voor den minderjarigen troonopvolger geen ‘ ‘
Regent is benoemd, of de troonopvolger of Regent afwezig is.
{ 20. in de gevallen van artt. 40 en 44, zoolang de Regent ontbreekt
j of afwezig is; en bij overlüden van den Regent, zoolang zijn opvolger
Z niet benoemd is e11 het regentsehap aanvaard heeft. ‘
· 30. ingeval de troonopvolging onzeker is en de Regent ontbreekt
_ of afwezig is. ·
Deze waarneming houdt van regtswege op, zoodra de bevoegde 'l‘roon­ l
; opvolger of Regent züne waardigheid heeft aanvaard.
1 Wanneer in het regentsehap moet worden voorzien, dient de Raad
van State het daartoe strekkend ontwerp va11 wet inzin de gevallen, onder
· 10. en 20. vermeld, binnen den täd van eene maand na de aanvaarding
· der waarneming va11 het Koninklük gezag; in het geval, o11der 30. ver- E
Q meld, binnen den tijd van eene maand nadat de troonopvolging heeft `
opgehouden onzeker te zijn. ‘
g *46 (oud 48). Eene wet bepaalt, bü de benoeming van den Regent
ë of bij de aanvaarding van het regentsehap door den Prins van Oranje,
E de som, die op het jaarlijkseh inkomen van de Kroon zal worden ge-
‘ nomen voor de kosten van het regentsehap.
.7 Deze bepaling kan gedurende het regentsehap niet worden veranderd. ·
‘ 47. Zoodra het in art. 38 omschreven geval heeft opgehouden te
bestaan, wordt dit door de Staten­Generaal in vereenigde vergadering
· verklaard bij een besluit, dat op last van den voorzitter, in art. 40 ~
·`¥ vermeld, wordt afgekondigd. i
l 48. Dit besluit wordt genomen op voorstel van den Regent of van
g ten minste twintig leden der Staten­Generaal.
3 Deze leden dienen hun voorstel in bij den Voorzitter der Eerste
l Kamer, die de beide Kamers enmiddellgk in vereenigde vergadering ‘
g bijeenroept. ,
, Is de zitting der Kamers gesloten, dan zijn die lede11 bevoegd de j
.' oproeping zelven te doen. 4
49. De hoofden der ministeriële departementen en de voogd of ‘
j voegden zgn persoonlük gehouden aan de Kamers der Staten-Generaal,
zoo dikwerf dit wordt gevraagd, omtrent den toestand van den Koning ;
j of van den Regent verslag te doen. j
Art. 94, 3de lid. is ten deze ook op de voegden toepasselijk. ` .
‘­_ 50. Onmiddellijk na afkondiging van het in art. 47 omschreven be- l
·, sluit herneemt de Koning de waarneming der regering.
l
E
i