HomeDe ontworpen nieuwe grondwet, zooals luidende na de thans vastgestelde voorstellen, Augustus 1887, met aanwijzing der artikelen Pagina 7

JPEG (Deze pagina), 614.66 KB

TIFF (Deze pagina), 3.65 MB

PDF (Volledig document), 23.62 MB


. ONTWOBPEN NIEUWVE GnoxDvET. 5
we ,,büzonder op te zullen toeleggen om den Koning geheehtheid aan de
,,Grondwet en liefde voor zijn volk in te boezemen!
len ,.Z00 Waarlüli helpe nog God ahnagtig!" (,.Dat beloof ik!")
35. Ingeval de Koning buiten staat geraakt de regering waar te
nemen, wordt in het noodige toezigt over zijn persoon voorzien naar
` de voorschriften, omtrent de voogdij van een minderjarigen Koning
in art. 32 bepaald. ·
26 De wet bepaalt den eed of de belofte door de hiertoe benoemde
tot L voogd of voogden af te leggen.
VIERDE AEDEELING.
Van het Regentsehap.

, IATTJ. 36 (our? 40). Gedurende de minderjarigheid van den Koning
[GH ·` wordt het koninklük gezag waargenomen door eenen Regent.
37. be Regent wordt benoemd bij eene wet. die tevens de opvol-
LHG ging in het regentschap, tot ’s Konings meerderjarigheid toe, kan re-
gelen. Over het ontwerp dier wet beraadslagen (311 besluiten de Sta-
Gn_ ten-Generaal in vereenigde vergadering.
im De wet wordt nog bij het leven van den Koning, voor het geval der
,@_ minderjarigheid züns opvolgers, gemaakt. ,
° 38. Het Koninklijk gezag wordt mede aan ec11en Regent opgedra-
m_ gen, ingeval de Koning buitenlstaat geraakt de regering waar te nemen.
DH, Wanneer de hoofden der ministeriele dlepartementen, in rade ver-
,2m eemgd, oordeelen dat dit geval aanwezig is, geven zij van hunne be-
vinding kennis aan den Raad van State met uitnoodiging om binnen
mn . een bepaalden termijn advies uit te brengen.
[Gn 39. Blüven zg na atloop van den gestelden termijn bij hun oordeel,
Vdt dan roepen zg de Staten-Generaal in vereenigde vergadering bijeen,
LO6 0111 hun, onder overlegging van het advies van den Raad van State,
zoo dit is ingekomen, van het voorhanden geval verslag te doen.
40. Zün de Staten­Gcneraal in vereenigde vergadering van oordeel
dat het i11 art. 38, 1ste lid, omschreven geval aanwezig is. dan verkla-
re11 zg dit bij een besluit, dat op last van den in art. 10S. 2de lid, aan-
_ gewezen voorzitter wordt afgekondigd en dat op den dag der afkondi-
1S· ging in werking treedt.
älllë Bij ontstentenis van dezen voorzitter wordt door de vergadering een
voorzitter benoemd.
CH V 41. In het geval van art. 40 is de Prins van Oranje. wanneer hij
zijn achttiende jaar vervuld heeft. van regtswege Regent.
311· 42. Ontbreekt een Prins van Oranje of heeft de Prins van Oranje
zijn achttiende jaar niet vervuld, dan wordt in het regentselxap voor-
lg, . zien op de wijze in art. S7 bepaald; in het laatste geval tot aan het
dit j tüdstip waarop hü zün achttiende jaar vervuld heeft.
ld- S 43. BQ het aanvaarden van het regentsehap legt de Regent in eene _
>.‘;”· j vereenigde vergadering van de Staten-Generaal in handen van den
j Yoorzitter den volgenden eed of belofte af: .l
*11G " ,,Ik zweer (beloof) trouw aan den Koning: ik zwen r (b<·loo1'l. dat ik
ICH ` ,.in de waarneining van het Koninklijk gezag. zoolang tlv Koning inin-
,.derjarig is tzoolang de Koning buiten staat blijft de l'<*§.;`(‘l'lllg waar
<lC . ,,te neinenl. de Grondwet steeds zal (l1lflt·l`llUll&l(·ll en handhaven.
mij ï ,,Ik zweer (belool), dat ik de onathankelijkheid en het grondgebi< d
. l
4
F I