HomeDe ontworpen nieuwe grondwet, zooals luidende na de thans vastgestelde voorstellen, Augustus 1887, met aanwijzing der artikelen Pagina 6

JPEG (Deze pagina), 594.22 KB

TIFF (Deze pagina), 3.65 MB

PDF (Volledig document), 23.62 MB

x
V
/ 4 0N*rwonPE:v NIEUYVE GRONDVET. ·
*23 (ond 26). De Koning kan geene vreemde Kroon dragen, met
uitzondering van die van Luxemburg.
In geen geval kan de zetel der regering buiten het Rük worden
i verplaatst.
TNVEEDE AFDEELING. .
E Van het inkomen der Kroon.
F Art. 24. Behalve het inkomen uit de domeinen, door de wet van 26
[ Augustus l822.a1"gestaan en in 1848 door wülen Koning Willem II tot .
. kroondomein aan den Staat teruggegeven, geniet de Koning een jaar-
lükseh inkomen uit ’s Lands kas, waarvan het bedrag bü elke troons-
` beklimming door de wet wordt vastgesteld.
‘ *25 (oud Qa). Den Koning worden tot deszelfs gebruik zomer- en
T winterverblüven in gereedheid gebragt, voor welker onderhoud eeh- ._
Q ter niet meer dan f 50 000 jaarlüks ten laste van den Lande_ kunnen ' `
. worden gebragt.
j *26 (oud 29). De Koning en de Prins van Oranje zün vrü van alle i
j personele lasten. ë
, Geen vrüdom van eenige andere belasting wordt door hen genoten. 1
’ *27 (ond 3/)). De Koning rigt zijn Huis naar eigen goedvinden in.
j *28 (ond 31). Het jaarlgkseh inkomen eener Koningin-Weduwe,ge- J
E durende haren weduwelijken staat, uit ’s Lands kas is f 150 000.
*29 (oud 32). De oudste van des Konings zonen, of verdere man- ë
§ nelüke nakomelingen, die de vermoedelüke erfgenaam is van de Kroon,
ï is des Konings eerste onderdaan en voert den titel van Prins van ‘
` Oranje. l
` 30. De Prins van Oranje geniet als zoodanig uit ’s Lands kas een j ‘
’ jaarlijkseh inkomen van f 100 000, te rekenen van den tijd, dat hij den ,
`i ouderdom van achttien jaren zal hebben vervuld; dit inkomen wordt ‘
l gebracht op f 200000, na het voltrekken van een huwelijk, waartoe (
j bij de wet toestemming is verleend. E
DERDE AFDEELING. ë
1
3 Van de voogdij des Konings. fi
* Art. 31. De Koningismeerderjarigals zün aehttiendejaarvervuld is.
Hetzelfde geldt van den Prins van Oranje ingeval deze regent `
­; wordt. Y
j 32. De voogdü van den minderjarigen Koning wordt geregeld en
{ de voogd of voogden worden benoemd bij eene wet. ` Z
Q Over het ontwerp dier wet beraadslagen (311 besluiten de Staten-
Generaal in vereenigde vergadering. Z
. *33 (oud 37). Deze wet wordt nog bij het leven van den Koning, j Z
`, voor het geval der minderjarigheid züns opvolgers, gemaakt. Mogt dit J;
niet zijn gesehied, zoo worden, is het doenlük, eenige der naaste bloed- j
verwanten van den minderjarigen Koning over de regeling der voeg- j V
Q dij gehoord. j v
34. Alvorens de voogdij te aanvaarden. legt elke voogd, in eene "
i vereenigde vergadering van de Staten-(ieneraa], in handen van den __
Yoorzitter den volgenden eed of belofte ai`:
’_ ..Ik zweer (beloof) trouw aan den Koning; ik zweer (beloof) al de ., ’_
"X ,.pligten, welke de voogdg mij oplegt, heilig te vervullen, en er mij . G
F