HomeDe ontworpen nieuwe grondwet, zooals luidende na de thans vastgestelde voorstellen, Augustus 1887, met aanwijzing der artikelen Pagina 5

JPEG (Deze pagina), 657.19 KB

TIFF (Deze pagina), 3.68 MB

PDF (Volledig document), 23.62 MB

. oivrwonrnx NIEUWE Gnoxnwirr. 3
`lf gaande artikelen tot de Kroon geregtigd, gaat deze over op de wet-
3k_ tige mannelijke uit mannen gekomen nakomelingen van wijlen Prin-
3j_ ses Carolina van Oranje, zuster van wülen Prins Willem den Yüfdo
en gemalin van wülen den Prins van Nassau­Weilburg, op gelijke wijze
18_ als in art. 11 ten opzigte van de nakomelingen van wülen Koning
Willem Frederik, Prins van Oranje­Nassau, is bepaald.
ug 16. Afstand van de’Kroon heef't ten opzigte van de opvolging het-
zelfde gevolg als overlijden.
17. Het kind waarvan eene vrouw zwanger is op het oogenblik van
het overlijden des Konings, wordt ten opzigte van het regt op de
Kroon als reeds geboren aangemerkt. Dood ter wereld komende wordt
het geacht nooit te hebben bestaan.
18. Van de erfopvolging, zoowel voor zich zelve als voor hunne na-
komelingen, zün uitgesloten alle kinderen geboren uit een huwelijk
’ aangegaan door een Koning of eene Koningin buiten gemeen overleg
je- met de Staten­Generaal, ofrdoor een Prins of Prinses van het rege-
>‘ rend stamhuis buiten de bij de wet verleende toestemming.
gi Zoodanig huwelük aangaande, doet eene Koningin afstand van, en
verliest eene Prinses haar regt op de Kroon.
Am Wanneer de Kroon, hetzij door erfopvolging, hetzü ingevolge art.
L6- 15,,19, 20 of 21 in een ander stamhuis 1S overgegaan, gelden deze be-
äc palingen alleen voor de huwelijken, na het tijdstip van dien overgang
Cm _ gesloten. N · · . U
19. Wanneer bijzondere omstandigheden eenige verandering in of
`ug eenige voorziening omtrent de orde van erfopvolging raadzaam maken,
0 is de Koning bevoegd daaromtrent een voorstel te doen.
De Staten­Generaal, daartoe in dubbelen getale büeengeroepen, be-
u` raadslagen en besluiten daarover in vereenigde vergadering.
Gn 20. Wanneer geen bevoegde opvolger naar de Grondwet bestaat,
tb wordt deze benoemd bg eene wet, waarvan het ontwerp door den Ko-
do ning wordt voorgedragen. · N
Uk De Staten­Generaal, daartoe in dubbelenlgetale bijeengeroepen, be-
x_ raadslagen en besluiten daarover 111 vereenigde vergadering.
’l‘ 21. Wanneer bü overlüden des Konings geen bevoegde opvolger
de naar de Grondwet bestaat, geschiedt de benoeming regtstreeks door
H de §taten-Generaal in vereenigde vergadering.
ui Zij worden daartoe in dubbelen getale binnen eene maand na het
overlüden büeengeroepen.
>l__ ,' 22. Al de bepalingen omtrent de erfopvolging worden op de na-
_‘; komelingen van den eersten Koning, op wien kraehtens een der twee
gl; voorgaande artikels de Kroon overgaat, toepasselijk, in dier voege dat
W het meuwe stamhuis te11 opzigte van die opvolging van hein zijnen
° oorsprong neemt op gelüke wüze en met dezelfde gevolgen als het
nl Huis van Oranje­lTassau dit volgens art. 10 doet uit wijlen Koning Wil-
’ lem Frederik, Prins van Oranje-Nassau.
m Ditzelfde geldtiin het geval van art. 15 ten opzigte van de aldaar
. bedoelde nakomelingen van wijlen Prinses Carolina van Oranje.
.Hetngeldt evenzeer ten aanzien van de nakomelingen der vrouw,
in die bij opvolging Itot de Kroon is geroepen, niet dien verstande dat
31 de Kroon eerst bij geheele ontstentenis van die nakomelingen in de
'l_' volgende lün van het stamhuis, waartoe die vrouw door geboorte be-
` ` hoorde, overgaat.
w
l
l
i
r l