HomeDe ontworpen nieuwe grondwet, zooals luidende na de thans vastgestelde voorstellen, Augustus 1887, met aanwijzing der artikelen Pagina 4

JPEG (Deze pagina), 622.15 KB

TIFF (Deze pagina), 3.68 MB

PDF (Volledig document), 23.62 MB

J`
fi
_, :2 osrwonrnn Mnuwn eixormwnr.
kening uit naam van anderen kan alleen geschieden krachtens schrif-
telüke bg het verzoek overgelegde volmagt.
{ Wettig bestaande ligchamen kunnen aan de bevoegde magt verzoek-
schriften indienen, doch alleen over onderwerpen tot hunnen bepaal-
F den werkkring behoorende.
j *9 (oud 10). Het regt der ingezetenen tot vereeniging en vergade-
ring wordt erkend.
De wet regelt en beperkt de uitoefening van dat regt in het belang
der openbare orde.
A TWEEDE HOOFDSTUK.
VAN DEN KONING.
Ennsrn AFDEELING.
Van de Troonopvolging. l`
Art. *10 (oud 11). De Kroon der Nederlanden is en blijft opge-
dragen aan Zijne Majesteit Willem Frederik, Prins van Oranje­Nassau,
’ om door hem en Zijne wettige nakomelingen te worden bezeten erfe-
lijk, overeenkomstig de navolgende bepalingen.
11. De Kroon gaat bij erfopvolging over op Zijne zonen en verdere
mannelijke uit mannen gekomen nakomelingen bij regt van eerstge- Q
boorte, met dien verstande dat bij vóóroverlüden van een regthebbende ;
4 diens zonen of verdere mannelijke uit mannen gekomen nakomelingen · ‘
op gelijke wijze in zijne plaats treden en de Kroon nooit in een jon-
gere lijn of een jongeren tak overgaat, zoolang er in de oudere lün of
den ouderen tak zoodanigc nakomeling wordt gevonden. ‘
12. BQ ontstentenis van opvolgers in het voorgaande artikel aan- _
, gewezen gaat de Kroon over op de in leven zijnde dochters van den “
~ laatst overleden Koning bij regt van eerstgeboorte. `
13. Bij ontstentenis ook van de dochters, in het voorgaand arti-
_ kel bedoeld, gaat de Kroon over op de dochters van de nedergaande 1
mannelijke lünen uit den laatst overleden Koning en, bü gebreke ook
van deze en van hare nakomelingen, gaat de Kroon over in de neder- 1
` gaande vrouwelijke lünen.
In deze gevallen heeft steeds de oudere lijn vóór de jongere, de 1
mannelüke tak vóór den vrouwelüken, de oudere vóór den jongeren, (
, e11 hebben in iederen tak mannen vóór vrouwen en ouderen vóór jon-
geren den voorrang. · (
14. Bü ontstentenis van ee11 opvolger, krachtens een der drie voor- ‘ 1
gaande artikelen tot de Kroon geregtigd, gaat deze over op de Prinses, A
door geboorte tot het Huis van Oranje-Nassau behoorende, die den
_ laatst overleden Koning, in de lijn der afstamming van wülen Koning
Willem Frederik, Prins van Oranje Nassau, het naast bestaat. ë
v Bij gelüken graad van verwantschap heeft de eerstgeborene den L
voo1·rang.
Is de bedoelde bloedverwantc des Konings vóór hem overleden, dan k
___ treden hare nakomelingen in hare plaats, des dat de mannelüke lijn
" vóór de vrouwelüke en de oudere vóór de jongere en in iedere lgn de d
A ` mannelüke tak vóór den vrouwelijken, de oudere vóór den jongeren en d
X in iederen tak mannen vóór vrouwen en ouderen vóórjongeren gaan. V
‘ 15. Bü ontstentenis van een opvolger, krachtens een der vier voor- h

` ` I.
‘ l