HomeDe ontworpen nieuwe grondwet, zooals luidende na de thans vastgestelde voorstellen, Augustus 1887, met aanwijzing der artikelen Pagina 37

JPEG (Deze pagina), 480.75 KB

TIFF (Deze pagina), 3.70 MB

PDF (Volledig document), 23.62 MB


I
j ONTWORPEN NIEUWE GRONDVl:lT. 35
9
Oud, ‘ Art. 117 wordt gelezen als volgt: N
ard, Die ter vervulling eener buiten den gewonen tijd van aftreding open-
uth, , gevallen plaats tot lid der Eerste of Tweede Kamer is verkozen, treedt
Bin- , af op het tijdstip, waarop degene, in wiens plaats hij is verkozen,
;’;l·s_ ‘ moest aftreden.
5;;, VIII. Na de afkondiging van de wetten, houdende veranderingen
j in de Grondwet, heeft eene herziening plaats van de kiezerslijsten en
ms· van de lijsten der hoogstaangeslageneii, overeenkomstig de wet van
wes " #1 Julij 1850 (Staatsblad n°. 37), gelük zij bn art. VII is gewijzigd.
cc,. ( ` Voor de herziening der kiezerslüsten worden de termgnen van art.
[cu: 1, sub c, en van art. 7 dier wet gesteld op den 21sten dag na de be-
, doelde afkondiging. De kiezerslüsten worden vastgesteld uiterlijk op
OSB, den 49sten en gesloten uiterlpk op den 77sten dag na die afkondiging.
_; Voor de herziening van de lijsten der hoogstaangeslagenen, wordt
tha; { de termijn van art. 73 dier wet gesteld op den <19sten dag na bedoel-
, de afkondiging. Zij worden vastgesteld uiterlijk op den 77sten, en ge-
Los­ sloten uiterlijk op den 105den dag na die afkondiging.
d De eerstvolgende herziening van de kiezerslijsten en van de lijsten
L B· ` der hoogstaangeslagenen heeft plaats in 1889.
` = IX. De verkiezingen voor de nieuwe Kamers der Staten-Generaal
hebben plaats binnen vier maanden na die afkondiging.
GH, X. Het tweede lid van art. 5 van de wet van 29 Junü 1851 (S/rm/s-
af_ blad no. 85) vervalt.
XI. Aan de verkiezingen van leden van Provinciale Staten en ge-
meenteraden, die mogten plaats hebben vóór de sluiting der kiezers-
lijsten, bedoeld in art. VIII, nemen de personen deel. wier namen
voorkomen op de kiezerslüsten, geldende tijdens de afkondiging der
wetten, houdende verandering in de Grondwet.
XII. De Koning is bevoegd den tekst der herziene Grondwet be-
kend te doen maken en daarbij in de artikelen. welke naar een ander
d artikel verwgzen, de veranderingen van nummers aan te brengen,
G welke noodig blijken te zijn.
en,
17
en.
2, A
er-
2, l
ro-
ng
len
na
+
.en .
I
I