HomeDe ontworpen nieuwe grondwet, zooals luidende na de thans vastgestelde voorstellen, Augustus 1887, met aanwijzing der artikelen Pagina 32

JPEG (Deze pagina), 673.65 KB

TIFF (Deze pagina), 3.68 MB

PDF (Volledig document), 23.62 MB

; I
{ 30 ONTXVOIIPEN NIEUWE GRONDWET. ‘
Art. 75 vervalt. _
. Art. 78 wordt gelezen als volgt:
1 Elk Nederlander die niet bg regterlgke uitspraak de beschikking of {
' het beheer over zgne goederen heeft verloren, noch van de verkiesbaar- 5
heid ontzet is, is bevoegd tegen de lijst bezwaren in te dienen, wan- J
neer daarop 1°. zgn naam of die van een ander in strgd met de be-
palingen van artt. 72 tot 76 niet of niet behoorlgk voorkomt; 2°. de i
naam is gebragt van iemand die een of meer der in art. 71 ver- ‘
j‘ melde vereischten, om als hoogstaangeslagene verkiesbaar te zgn, mist. Q
l In art. 88 wordt het woord Maandag vervangen door ])£ngsd«_q. l
j Ar!. 94 wordt gelezen als volgt: ‘
l De tot lid der Eerste Kamer benoemde legt, indien hg voorkomt op ~
T de lgsten der hoogstaangeslagenen, nevens zgn geloofsbrief, aan de Ka- .
I mer over een uittreksel, voor zooveel zgn persoon betreft, van de pro- i
vineiale lgst van hoogstaangeslagenen waarop hg gebragt is en eene
door hem zelven af te geven verklaring, vermeldende alle openbare 4
betrekkingen die hg bekleedt. Indien hg niet voorkomt op de lijsten
j der hoogstaangeslagenen, legt hg nevens zgn geloofsbrief en de ver-
` klaring vermeldende alle openbare betrekkingen die hg bekleedt, over
een uittreksel uit de geboorteregisters of bg gemis daarvan eene I
ty acte van bekendheid,waaruit de tijd en plaats zgner geboorte blgken en i
eene verklaring, vermeldende welke der hooge en gewichtige openbare j
I betrekkingen, bedoeld in art. 71, hg bekleed heeft. i
g De eerste zinsnede van art. 9(5 wordt gelezen als volgt:
, Een lid der Eerste Kamer, op geene der geslotene provinciale lgs-
‘ ten van hoogstaangeslagen meer genoemd, noch daarop, ten gevolge
van regterlgk eindvonnis hersteld, of daarvan ten gevolge van zooda-
fgi nig vonnis geschrapt, houdt op lid te zgn, tenzg hg eene of meer der
hooge en gewigtige openbare betrekkingen, bedoeld in art. 71, bekleedt
of bekleed heeft.
De eerste zinsnede van art. 97 wordt gelezen als volgt:
Q Hetzelfde vindt plaats, wanneer een lid der Eerste Kamer ophoudt
Nederlander te zgn of een der_andere in art. 71 vermelde vereischten
verliest, of na zgne verkiezing ee11 bezoldigd Staatsambt aanneemt,
` dat hg niet reeds tijdens de verkiezing vervulde.
Art. 98 wordt gelezen als volgt:
Leden der Tweede Kamer kunnen alleen zgn mannelgke Nederlan-
ders, die niet bg regterlgke uitspraak de beschikking of het beheer
g over hunne goederen hebben verloren, noch van de verkiesbaarheid
lt ontzet zgn en den ouderdom van dertig jaren hebben vervuld. ti
*3 Het derde lid van art. 99 vervalt.
De tabel bedoeld in art. 99 wordt gelezen als volgt:
`· GRONINGEN 2. Groningen, Haren, Noorddijk, Bedum, Ten Boer, Slochteren,
Hoogezand.
ZUIDHORN 1. Zuidhorn, Aduard, Ezinge, Leens, Ulrum, Oldehove, Grijpskerk,
. " Oldekerk, Grootegast, Marum, Adorp, Hoogkerk, Leek, Kloosterburen, Winsum.
APPINGEDAM 1. Appingedam , Delfzijl, ’t Zandt , Bierum , Uithuizermeeden ,
Uithuizen, Usquert, \'arli`um, Eenrum, Batto, Stedum, Middelstum, Kantens, Lop-
ersum.
P WINSCHOTEN 1. Winschoten, Termunten, Nieuwe Schans, Beerta, Nienwolda,
. Midwolda, Finsterwolde, Noordbroek, Zuidbroek, Scheemda, Bellingwolde, Wedde.
‘ VEENDAM 1. Veendam, Meeden, Sappemeer, Muntendam, Oude Pekela, Nieu-
we Pekela, Vlagtwedde, Onstwedde.