HomeDe ontworpen nieuwe grondwet, zooals luidende na de thans vastgestelde voorstellen, Augustus 1887, met aanwijzing der artikelen Pagina 31

JPEG (Deze pagina), 618.72 KB

TIFF (Deze pagina), 3.66 MB

PDF (Volledig document), 23.62 MB

l
j
i
i
ONTWYORPEN NIEU\'E GRONDXVET. 29
i
wt De raad beslist over de bezwaren tusschen (lêll aehtsten en den veer-
at' tienden dag nadat zg zijn ingediend, e11 verbetert de lgsten, zooals hij
W j vindt te behooren. Heeit het bezwaar_de schatting Yälll gedeelten van
“¤' I woonhuizen betroffen, dan wgzigt de raad de kiezerslgsten, in over-
mc eenstennniiig met de uitkomst der l1C1'SCll2Il3lIll1g, zoo deze daartoe aan-
Ggt § leiding geeft. Kan het bedrag der hersehatting 11iet bg meerderheid
ml ‘ der herschatters worden bepaald, tltlll geldt de schatting, die noeh de
. hoogste nog de laagste is.
1 De raad geeft van zgne beschikking op de bezwaren, n1et redene11
mt l omkleed, terstond kennis aan de belanghebbenden.
Pg Achter art. 36 wordt ingevoegd een nieuw zovikel 3Gb£s, luidende
als volgt: · . . · · U
TG_ 1 De bestuurders van 1l]Sb6lllllgG11 van weldadigheid, die niet voldoen
>_ j aan de voorschriften vervat 111 de art1kele11 10bis e11 12bis, worden ge-
ld' straft met eene geldboete van ten hoogste honderd gulden.
gi; Het opschrift van de Hde AFDEELING wordt gelezen als volgt:
de VAN DE EENOEMING van ;FGE'AARDIGDEN TER EN TWEEDE
KAMER DER STivrEN­GENE1zAixL EN VAN HUNNE AFTREDING.
HS Art. 71 wordt gelezen als volgt:
De leden der Eerste Kanier kunnen êlllOOl1 zgn inannelgke lfederlan-
T54 ders, die niet bg regterlgke uitspraak de beschikking oi het be-
h- heer over hunne goederen hebben verloren noch van de verkiesbaar-
‘ heid ontzet zgn, den ouderdom van dertig jaren vervuld hebben C11
Op of behooren tot de hoogst-aangeslagenen in de 1`tgks directe l)(3lï1Stll1-
en gen of een of meer l1ooge en gewigtige openbare betrekkingen, door de
Hd wet aangewezen, bekleeden of bekleed l10l)l)Gll. Deze betrekkingen wor-
den voor de eerste maal aangewezen bg algenieenen maatregel van be-
l stuur, welke van kracht blijft tot dat die door eene wet wordt vervangen.
gc Het voorstel van zoodanige wet wordt l)ll1llCIl twee j2ll'OIl na het i11
1t' werking treden der veranderi11gen in de Grondwet bg de Staten-Ge-
ltg neraal ingediend.
Blf De laatste zinsnede va11 art. 72 wordt gelezen als volgt:
gl De bepaling van art. 4 is daarbg van toepassing.
’ ` De aanslag der vrouw i11 de directe belastingen wordt beschouwd
`H‘ als staande ten name van haren inan, die van minderjarige kinderen
gg als staande ten nanie Yilll hunnen vader, voor zooveel betreft de goe-
lf; (l.€l‘Gll, waarvan hg l1et vruehtgenot heeft.
“ 4 De eerste zinsnede van rrri. 73 wordt gelezen als volgt:
rt_ Het opmaken der lgstg gesvhiedt jaarlijks ill de eerste helft der
*_ ' maand April naar aanleiding der jaarlgks voor l April aan Gedepu-
lt‘ teerde Staten door de ontvangers der directe belastingen in te zen-
dxc den, door hen te r:aar111e1‘l<en opgaven, waarin elk l>elastingschnldige
op l1un11e tot de loopende dienst behoorende kohicren voorkomende
it en l1et bedrag waarvoor hg ill elke belasting aizonderlgk is aangesla-
`H` gen, wordt aangewezen
TT ` Ari. 7i wordt gelezen als volgt: _
lbt Gedeputeerde Staten brengcn op de lijst zoodanig getal personen “
binnen de provincie wonende, dat op iedere vijftien honderd inwoners
m' der provincie een tot lid der Eerste Kaincr uit dezen hoofde verkies-
baar zg.