HomeDe ontworpen nieuwe grondwet, zooals luidende na de thans vastgestelde voorstellen, Augustus 1887, met aanwijzing der artikelen Pagina 30

JPEG (Deze pagina), 673.84 KB

TIFF (Deze pagina), 3.66 MB

PDF (Volledig document), 23.62 MB

l
l
l
28 ONTVORPEN NIEUWTE enoxnwmx Q
l
ting van drie beöedigde schatters. Kan het bedrag der schatting niet i
2 bg meerderheid der seliatters worden bepaald, dan geldt de schat- ­l
j ting die noch de hoogste noch de laagste is. I
{ De wgze van aanstelling van deze scliatters, de door lien af te leg- 3
g ·gen eed (of belofte), de regeling van en de belooning voor hunne {
werkzaamheden, zoomede de wgze van onderzoek omtrent het aandeel §
in de aanslagen, bedoeld in het vijfde lid van dit artikel, worden door E
Ons bg algemeenen maatregel van bestuur vastgesteld.
ij Art. 9 wordt gelezen als volgt: I
jl De lgsten vermelden, behalve den naam en de voornamen van den w
ci kiezer, de plaats en dagteekening zijner geboorte en de dagteekening
E zijner naturalisatie, zoo deze heeft plaats gevonden, en het bedrag
1 van de huurwaarde der woning, waarvoor hg in de personele belas­ j
`· ting (eersten grondslag) over het laatstverloopen dienstjaar is aange-
slagen en bg gebreke daarvan het bedrag van zgn aanslag i11 de grond- ‘ V
belasting of het bedrag van de jaarlgksehe huurwaarde, waarop het
. door hem bewoonde gedeelte van een woonhuis ingevolge het laatste
j lid van art. 7 is geschat. .
ij lAchïeï art. 10 wordt ingevoegd een nieuw artikel 10bis, luidende
j a s vo g :
l Op den dag van de vaststelling van de lgsten zendt de secretaris
NE der gemeente een afschrift of afdruk daarvan aan het bestuur van
elke der in de gemeente gevestigde instellingen van weldadigheid _
‘ voorkomende op de lgst, bedoeld in art. 3 der wet van 28 Jung 1854 ~
i (Staatsblad no. 100). Deze besturen zgn verpligt binnen veertien da- 5
j gen aan den gemeenteraad opgave te doen van de namen van alle op
de lgsten voorkomende personen, welke in het burgerlgk jaar, aan j
¤ de vaststelling der lgsten voorafgaande, van liunnentwege onderstand f
j hebben genoten. _'
‘ Aan url. 11 wordt het volgende toegevoegd: 1
Betreft het bezwaarschrift de schatting der jaarlgksohe huurwaarde ­
, van gedeelten van woonhuizen, bedoeld in het voorlaatste lid van art. [
7, da11 zorgt de voorzitter van den raad onverwgld voor herschatting _
door drie beëedigde liersehatters, ten aanzien van welke toepasselijk '
~ is het laatste lid van art. 7. De kosten der herschatting zgn voor
rekening van dengene, die het bezwaarschrift indient; deze is ver-
M pligt het bedrag daarvan, hetwelk ook bepaald wordt bg den boven- A
2 genoemden algemeenen maatregel van bestuur, te gelgk met de in-
diening van het bezwaarschrift, bg het gemeentebestuur te storten. <
Verzuimt hg deze storting, dan wordt op het bezwaarschrift betref- Q
" fende de schatting geene beschikking genomen.
· Achter ur!. 12 wordt ingevoegd een «rlM·el127»is, luidende als volgt: .
De secretaris der gemeente doet in het geval onder no. 1 van art.
5. 11 bedoeld, binnen 2eL u1·en na het inkomen van het bezwaar, aan de 4
besturen van elke de1· in art. 10bis bedoelde instellingen mededee- l
ling van den naam van degenen wier plaatsing op de lijst verlangd 1
‘ ‘ wordt. Deze besturen zgn verpligt binnen 7 dagen aan den gemeen- _
r teraad kennis te geven Yïlll het feit ­- indien het zich voordoet - < ‘
dat deze personen in het burgerlijk jaar aan de vaststelling der lijst
~ voorafgaande van liunnentwege onderstand hebben genoten. W
Het eerste lid van ar!. H wordt vervangen door de volgende bepa- j
` lingen: j