HomeDe ontworpen nieuwe grondwet, zooals luidende na de thans vastgestelde voorstellen, Augustus 1887, met aanwijzing der artikelen Pagina 3

JPEG (Deze pagina), 518.65 KB

TIFF (Deze pagina), 3.63 MB

PDF (Volledig document), 23.62 MB

7 H Y Nwváh vrwl Y ikv I wv Y l Y ` 1 nrwn Y 1
;7 .
"">‘y 2e~
ï?.2«ï€;£Il
J IQ1 lr? .
.ï· tr. ‘·‘ »
»1··g ,3.
.
V"; ·E
`· · O N T W E R P
1!­i' Z, l
VAN HET
A _. KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.
ri . EERSTE HOOFDSTUK.
van HET 111.11; nx ZIJN INXVONEIIS.
ë '-·- l . . .. . .
_ j Art. l. Het Ixoningrijk der Nederlanden omvat het grondgebied 111
_; '· lj [ Europa be11evens de koloniën en bezittingen i11 andere werelddeelen.
ï" ‘- [ ·',‘ 2. De Grondwet is alleen voor het Rnk in Europa verbindende, voor
1 ·l tg. A zoover 11iet het tegendeel daaruit blijkt.
I; gj { Waar in de volgende artikelen het Rijk wordt genoemd, wordt alleen
­ j het Rijk in Europa bedoeld.
r I 3. De wet kan provinciën en gemeenten vereenigen e11 splitsen, e11
‘ 9 i nieuwe v0r1ne11.
A` .· ‘ De grenzen van het Rük, van de provinciön en van de gemeenten kun-
nï nen door de wet worden veranderd.
G . 4:. Allen die zich op het grondgebied Vflll het Rnk bevinden heb-
ben gelüke aanspraak op bescherming Välll persoon en goederen.
L/E De wet regelt de toelating en de uitzetting van vreemdelingen, êll
l " A. il de algemeene voorwaarden, op welke ten aanzien van hunne uitlevering
· j 1 verdragen met vreemde mogendheden kunnen worden gesloten.
·1.V ­ j *5 1) (ond 6). Ieder Nederlander is tot elke landsbediening benoem-
baar.
” ` . , Geen vreemdeling is hiertoe benoembaar dan volgens de bepalingen
j ·‘ "· ‘ der wet.
l.;__·< ,; ¢` 6. De wet verklaart wie Nederlanders en wie ingezetenen zijn.
i , Een vreemdeling wordt 11iet dan door ee11e wet genaturaliseerd.
t,-;;:‘ { ' De wet regelt de gevolgen der naturalisatie ten aanzien Välll de eeht-
_· ` genoot en minderjarige kinderen va11 den genatnraliseerde.
*7 (oud 8). Niemand heeft voorafgaand verlof noodig, on1 door de
_ ,;j , Z, l drukpers gedachten of gevoelens te openbaren. behoudens ieders ver-
_ à antwoordelükheid volgens de wet.
._;‘ 8. Ieder heeft het regt om verzoeken, mits scliriftelijk, aan de be-
voegde magt in te dienen.
Elk verzoek moet doo1· den verzoeker onderteekend zijn. Ondertee­
v ’ïï',i_·,:
j v·‘-‘·­--·
5 er I) De met een sterretje geteelaeude artikels zijn onveraiiderd behouden.
•`·. ­`·' ;
è zi . 4