HomeDe ontworpen nieuwe grondwet, zooals luidende na de thans vastgestelde voorstellen, Augustus 1887, met aanwijzing der artikelen Pagina 29

JPEG (Deze pagina), 685.10 KB

TIFF (Deze pagina), 3.68 MB

PDF (Volledig document), 23.62 MB

I
ONTWORPEN NIEUWE GRONDWET. 27
de genoemde sluiting voorafgaande jaar binnen de provincie of de ge-
Z@· meente gehad heeft.
l?C‘ Door den aanslag in de grondbelasting en dien in de personele
belasting in art. 1 vermeld, worden de hoofdsom en de Rgksopcenten
>or verstaan.
*€¤ De artt. 3 en 5 vervallen.
JO" Art. 7 wordt gelezen als volgt:
flc De lijsten worden opgemaakt naar aanleiding der jaarlgks vóór den-
m‘ 15den Februarg aan den voorzitter van den gemeenteraad door de
dê ontvangers der directe belastingen in te zenden, door hen te waar-
merken opgaven, waarin alle mannelgke inwoners der gemeente, die
DS in de gemeente over het laatstverloopen dienstjaar ter zake van hunne
en Woning in de personele belasting zgn aangeslagen naar eene hoogere
huurwaarde, dan die welke volgens art. 1, litt. a en b, van de wet
19, van 24 April 1843 (Staatsblad no. 15) aanspraak geeft op verminde-
11s ring tot een derde of twee derde gedeelten der belasting naar de
de drie eerste grondslagen, alsmede alle mannelijke inwoners der ge-
an meente, die wegens eigendommen in de gemeente gelegen in de grond-
)C‘ belasting zgn aangeslagen tot een bedrag van ten minste tien gulden,
·u- worden opgenomen, mits hunne aanslagen ten volle zgn voldaan.
en De voorzitter van den gemeenteraad noodigt, bg kennisgeving. de
ir- mannelijke inwoners der gemeente uit, om, zoo zg in eene andere _
de gemeente over het laatstverloopen dienstjaar in de personele belas-
ïm ting tot het in de vorige zinsnede bedoelde bedrag of in de grondbe-
,n- lasting in eene andere gemeente of in meer gemeenten te zamen tot
een bedrag van ten minste tien gulden zgn aangeslagen, daarvan door
§C· overlegging der voor voldaan geteekende aanslagbiljetten, vóór den
_ 15den Februarg te doen blgken. Deze aanslagbiljetten worden na de
ho vaststelling der kiezerslgsten aan belanghebbenden teruggegeven.
De man wordt in de grondbelasting geacht te betalen tltèll aanslag
`CV Zgner vrouw, de vader dien zgner minderjarige kinderen, wegens de
goederen, waarvan hg het vruchtgenot heeft.
¤«‘%'_ Aanslagen in de grondbelasting wegens onverdeelde onroerende goe-
ef deren gelden ook voor den mede­eigenaar, wiens naam niet bg den
aanslag in het kohier is vermeld, mits zgn aandeel in dien aanslag
*“· ten minste tien gulden bedraagt.
Bg dezelfde kennisgeving als vorengemeld noodigt de voorzitter
QP van den gemeenteraad de mannelgke inwoners der gemeente, die op
tl' grond van het bepaalde bg art. 1, sub 0, of krachtens het vorig lid van
`C' < dit artikel aanspraak meenen te kunnen maken om geplaatst te worden
On op de kiezerslgsten, uit, daarvan vóór 15 Februarg aangifte te doen.
OH Het model dezer aangifte wordt door Ons vastgesteld.
’G` De bewgsstukken, bg zoodanige aangifte overgelegd, waartoe in het
geval van het 4de lid van dit artikel moeten beliooren het aanslag-
billet of authentiek afschrift daarvan, eene opgaaf van het bedrag van
act het aandeel in den aanslag en de bescheiden betrekkelijk het gemeen-
'{P schappelgk bezit, worden na de vaststelling der kiezerslgsten aan be-
·1e langhebbenden teruggegeven. Het bedrag der jaarlgksche huurwaarde
ne van de hier bedoelde gedeelten van woonhuizen, waarvoor geen af-
‘t” zonderlgke aanslag in de personele belasting geschiedt, ongestoiïeerd,
Ct in verhouding tot de belastbare huurwaarde va11 het woonhuis of af-
"‘ gezonderd gedeelte van het woonhuis, wordt bepaald door eene schat-
an