HomeDe ontworpen nieuwe grondwet, zooals luidende na de thans vastgestelde voorstellen, Augustus 1887, met aanwijzing der artikelen Pagina 28

JPEG (Deze pagina), 666.10 KB

TIFF (Deze pagina), 3.68 MB

PDF (Volledig document), 23.62 MB

,__ _ ,4g‘;.`;f ;3:;:,;*·~ï:$·f ·r: #:1* ··*·~ V,·:·lc­‘···;ï" ·#‘= V--- ---- V ‘
26 oxrxvonrnx NIEUWE enoxnxviïr.
De leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal worden ge-
kozen door de mannelgke meerderjarige ingezetenen des Rijks, te-
vens Nederlanders, die:
a. hetzg over het laatstverloopen dienstjaar ter zake van het door
j hen ter bewoning gebruikte huis of afgezonderd gedeelte va11 een
E woonhuis in de personele belasting zg11 aangeslagen naar eene hoo-
, gere huurwaarde dan die, welke volgens art. 1, litt. a en b, van de
[ wet van 24; April 1843 (Stacetsblczcï no. 15) aanspraak geeft op vermin-
i dering tot een derde of twee derde gedeelten der belasting naar de
jr drie eerste grondslagen, en dien aanslag ten volle hebben betaald;
b. hetzij over het laatstverloopen dienstjaar in de grondbelasting
· zgn aangeslagen tot een bedrag van ten minste tien gulden en dien
j aanslag ten volle hebben betaald;
«·. hetzg, hoofden van gezinnen of alleen wonende personen zgnde,
` van den inwonenden eigenaar of eersten huurder van een woonhuis
of afgezonderd gedeelte van een woonhuis, waarvan de huurwaarde
voor de personele belasting ten minste op het dubbele gesteld is van
jg het laagste in de gemeente voor den vollen aanslag vereisehte be-
ëi drag, gedurende negen maanden, voorafgaande aan den 15den Febru-
arg, een gedeelte in huur hebben gehad en bewoond, waarvoor geen
` atzonderlgke aanslag in de personele belasting geschiedt, maar waar-
‘ van de jaa1·lgksche huurwaarde, ongestoffeerd, in verhouding tot de
‘ belastbare huurwaarde van het woonhuis of afgezonderd gedeelte van
’* het woonhuis geschat, het sub ra bedoelde bedrag van den vollen aan-
J slag bereikt;
met dien verstande dat op de lgsten va11 kiezers niet worden ge-
plaatst:
, j zg wien het kiesregt ontzegd is bg eene regterlgke uitspraak, die
·‘ 1 in kracht van gewgsde is gegaan;
j ; zg die bg regterlgke uitspraak de beschikking of het beheer over
1 hunne goederen hebben verloren;
`Yï en zg die in het burgerlgk jaar voorafgaande aan de vaststelling
der kiezerslgsten onderstand van eene instelling van weldadigheid of
. van een gemeentebestuur hebben genoten.
‘ Het kiesregt wordt niet uitgeoefend door degenen die in gevangen-
P schap of hechtenis zgn.
r Voor het kiezen van leden der Provinciale Staten en van leden van
· den gemeenteraad gelden dezelfde regelen als die, welke in dit arti-
§ kel voor het kiezen van leden van de Tweede Kamer der Staten­Ge­
E neraal zgn gesteld, met dien verstande dat 111811 bovendien ingezeten `
j` der provincie moet zgn om kiezer van leden der Provinciale Staten j
j en ingezeten der gemeente, om kiezer van leden van den gemeente-
·; ' raad te wezen.
` =j Art. 2 wordt gelezen als volgt:
Deze wet houdt: voo1· Nederlander hein, die het is volgens de wet
. . verklarende, wie Nederlanders zijn; voor meerderjarig, die voor of op j
den dag der sluiting van de lgsten der kiezers den leeitgd van drie ·
jj en twintig jaren heeft bereikt; voor ingezeten des ltgks, die zgne I
woonplaats gedurende de laatste aan die sluiting voorafgaande acht- J
‘ tien maanden hier te lande of in de koloniën of bezittingen van het j
`;· ltijk in andere werelddeelen gehad heeft; voor ingezeten der provin­ J
cie of der gemeente, die zijne woonplaats gedurende het laatste aan