HomeDe ontworpen nieuwe grondwet, zooals luidende na de thans vastgestelde voorstellen, Augustus 1887, met aanwijzing der artikelen Pagina 25

JPEG (Deze pagina), 605.81 KB

TIFF (Deze pagina), 3.63 MB

PDF (Volledig document), 23.62 MB

ONTXVORPEN NIEUWE Gnoxnwnr. 23
179. Er is eene Algemeene Rekenkamer, welker zamenstelling en
taak door de wet worden geregeld.
Bij het openvallen eener plaats in deze Kamer zendt de Tweede Ka-
ym mer der Staten­Generaal eene voordragt van drie personen aan den Ko-
ypjj ning, die daaruit benoemt.
De leden der Rekenkamer worden voor hun leven aangesteld.
mt; Het 3de lid va11 art. 166 is op hen va11 toepassing.
g€_ ACHTSTE HOOFDSTUK.
vim DE DEFENSIE.
Art. 180. Alle Nederlanders daartoe in staat, zijn verpligt mede
mu te werken tot handhaving der onafhankelijkheid van het Rük en tot ver-
gê- dediging van zün grondgebied.
Ook aan ingezetenen die geen Nederlanders zijn, kan die pligt wor-
ui- den opgelegd.
Hm- 181. Tot bescherming der belangen van den Staat is e1· eene zee-
en eene landmagt, bestaande uit vrijwillig dienenden en uit dienst-
gn, pligtigen.
gg- De wet regelt de verpligte krijgsdienst. Zij regelt ook de verpligtin-
lve gen die aan hen, die niet tot de zee- of landmagt behooren, ten aan-
zien van ’s Lands verdediging opgelegd kunnen worden.
een 182. Vreemde troepen worden niet dan krachtens eene wet in
gd, dienst genomen.
183. De dienstpligtigen ter zee zijn bestemd om te dienen in en
ich buiten Europa. Aan de dienst, door hen in de koloniën en bezittingen
[Qu in andere werelddeelen te vervullen, worden door de wet voordeelen
verbonden.
er- 184. De dienstpligtigen te land mogen niet dan met hunne toe-
rk- stemming naar de koloniën en bezittingen van het Rijk in andere we-
·et, relddeelen worden gezonden.
185. Wanneer in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buiten-
gewone omstandigheden de dienstpligtigen die niet in werkelüke dienst
zgn, door den Koning geheel of ten deele buitengewoon onder de wa-
penen worden geroepen, wordt onverwüld een voorstel van wet aan de
Staten­Generaal gedaan, om het onder de wapenen blijven der dienst-
ms pligtigen zooveel noodig te bepalen.
186. Al de kosten voor de legers van het Rijk worden uit ’s Büks
73,11 kflS V()l(.l{l.ïL11.
mu De inkwartieringen en het onderhoud van het krijgsvolk, de trans-
porten en leverantiën van welken aard ook voor de legers of verdedi-
RS- gingswerken van het 1`tük gevorderd, kunnen niet dan volgens alge-
meene regels bij de wet te stellen en tegen schadeloosstelling ten laste
jne van een of 1neer inwoners of gemeenten worden gebragt.
er- De uitzonderingen op die algemeene regels voor het geval van oor-
ers log, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden worden bp
de wet vastgesteld.
pe- Of er oorlogsgevaar in den zin, waarin dat woord in ’s Lands wet-
ten voorkomt, aanwezig is, beslist de Koning.
ant 187. Ter handhaving van de uit- of inwendige veiligheid kan door
eer of van wege den Koning elk gedeelte van het grondgebied des Rijks
in staat van oorlog of in staat van beleg verklaard worden. De wet
z