HomeDe ontworpen nieuwe grondwet, zooals luidende na de thans vastgestelde voorstellen, Augustus 1887, met aanwijzing der artikelen Pagina 24

JPEG (Deze pagina), 600.06 KB

TIFF (Deze pagina), 3.63 MB

PDF (Volledig document), 23.62 MB

,.4;.,«;;g.··«·-#·,=·«~:«­,éiL~3.~<-L~3e«.­;·» ­··· è«•«~·­·i*‘<~~>«:···=··~•·­•w+·»:vi·•+<‘o« ­­­-­·­. V, -~­­-­·­
p 22 oxrwonrïsx ximrwis GRONDXYET.
ZESDE HOOFDSTUK.
‘ vax ms GODSDIENST. h
li Art. *167 (ond 164). Ieder belijdt züne godsdienstige meeningen 111
l met volkomen vrijheid, behoudens de bescherming der maatschappij 11ï
j en harer leden tegen de overtreding der strafwet.
t *168 (our? 165). Aan alle kerkgenootsehappen in het Bük wordt
j gelüke bescherming verleend.
j *169 (oud 166). De beläders der onderseheidene godsdiensten ge-
§ nieten allen dezelfde burgerlüke en burgerschapsregten, en hebben ge-
.; lijke aanspraak op het bekleeden van waardigheden, ambten en be-
`F ­dieningen.
*170 (oud 167). Alle openbare godsdienstoefening binnen gebouwen V
en besloten plaatsen wordt toegelaten, behoudens de noodige maatrege­ d
zi len ter verzekering der openbare orde en rust.
j, Onder dezelfde bepaling blgft de openbare godsdienstoefening bui- tl
Q, ten de gebouwen en besloten plaatsen geoorloofd, waar zij thans naar
jl de wetten en reglementen is toegelaten. Gï
Jil *171 (oud 166). De traktementen, pensioenen en andere inkomsten, P
van welken aard ook, thans door de onderseheidene godsdienstige ge-
ï zindheden of derzelver leeraars genoten wordende, blüven aan dezelve S
5 gezindheden verzekerd. Z
Aan de leeraars, welke tot nog toe uit ’s Lands kas geen, of een
niet toereikend traktement genieten, kan een traktement toegelegd, d
, of het bestaande vermeerderd worden.
[I *172 (nur? 169). De Koning waakt, dat alle kerkgenootschappen zich
jl houden binnen de palen van gehoorzaamheid aan de wetten van den U
i Staat. V
*173 (oud 176). De tussehenkomst der Regering wordt niet ver-
`{ eischt bij de briefwisseling met de hoofden der onderscheidene kerk- S
genootschappen, noch, behoudens verantwoordelükheid volgens de wet, Y
i bg de afkondiging van kerkelijke voorschriften.
l S
l ZEVENDE HOOFDSTUK. z
Z van DE rrxixxciiàx. ä
` Art. 174. Geene belastingen kunnen ten behoeve van ’s Rüks kas P
_; worden geheven, dan uit kraehte van eene wet.
I Deze bepaling is ook toepasselük op heffingen voor het gebruik van H k
. ltijks­werken en inrigtingen, voor zooveel de regeling van die heffingen `
. niet aan den Koning is voorbehouden. F
1 *175 (ond 172). Geene privilegiën kunnen in het stuk van belas­ S
,_ ,· tingen worden verleend. D
fi *176 (0ncZ173). De verbindtenissen van den Staat jegens züne V
·, schuldeisehers worden gewaarborgd. De schuld wordt jaarlüks in over-
‘] weging genomen ter bevordering der belangen van de schuldeischers li
I van den Staat. ‘
l *177 (ond 174). Het gewigt, de gehalte en de waarde der muntspe­
ciën worden door de wet geregeld. t
" *178 (oud 175). Het toezigt en de zorg over de zaken van de Munt
” en de beslissing der geschillen over het allooi, essai en wat dies meer fl
{ zg, worden door de wet geregeld. 1]