HomeDe ontworpen nieuwe grondwet, zooals luidende na de thans vastgestelde voorstellen, Augustus 1887, met aanwijzing der artikelen Pagina 23

JPEG (Deze pagina), 602.13 KB

TIFF (Deze pagina), 3.66 MB

PDF (Volledig document), 23.62 MB

oNC¤wonPEN NIEUWE GHONDWET. 21
ing De regter kan in het belang der openbare orde en zedelüklieid van
tel- dezen regel afwijken.
vet.
raf- TWEEDE AFDEELING.
bg- Van de regterlijke magt.
O ­
_p Art. 162. Er bestaat een opperste geregtshof onder (ICH naam van
aar Hooge Raad der Nederlanden, waarvan de leden door den Koning
bük, overeenkomstig het volgende artikel Worden benoemd.
tel- 163. Van eene voorgevallen vacature wordt door den Hoogen Raad
aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal kennis gegeven, die, ter
van vervulling daarvan, eene voordragt van drie personen aan den Ko-
mt ning aanbiedt, ten einde daaruit eene keuze te doen.
De Koning benoemt den president en den vice-president uit de le-
nde den van den Hoogen Raad.
mn 164. De leden der Staten-Generaal, de hoofden der ministeriële
departementen, de gouverneurs­generaal en de hooge ambtenaren
ldê onder anderen naam met gelüke magt bekleed in de koloniën of be-
tzü zittingen des Rijks in andere werelddeelen, de leden van den Raad
GH; van State en de commissarissen des Konings in de provinciën staan
-€b_ wegens ambtsmisdrüven in die betrekkingen gepleegd, ook na hunne
Oor aftreding, te regt voor den Hoogen Raad ter vervolging hetzü van ’s
Konings wege, hetzü van wege de Tweede Kamer.
{Gb De wet kan bepalen, dat nog andere ambtenaren en leden van hooge
collegiën wegens ambtsmisdrijven voor den Hoogen Raad te regt staan.
um 165. De Hooge Raad heeit het toezigt op den geregelden loop en
de afdoening V3.11 regtsgedingen, alsmede op het nakomen der wetten
Cb- door de leden der regterlüke magt.
MG Hij kan hunne handelingen, beschikkingen en vonnissen, wanneer die
met de wetten strijdig zün, vernietigen en buiten werking stellen volgens
bb- de bepaling door de wet daaromtrent te maken en behoudens de door
de wet te stellen uitzonderingen.
wu De overige bevoegdheden van den Hoogen Raad worden geregeld bij
de wet.
bb- 166. De leden van de regterlijke magt worden door den Koning
ms aangesteld.
gm- De leden van de regterlüke magt, met regtspraak belast, en de
proeureur-generaal bij den Hoogen Raad worden voor hun leven aan-
gd- " gesteld.
Zü kunnen worden afgezet of ontslagen door uitspraak van den
ub Hoogen Raad in de gevallen bü de wet aangewezen.
[VG Op eigen verzoek kunnen zg door den Koning worden ontslagen.
Indien een collegie belast wordt met administrative regtspraak
ZG- in het hoogste ressort voor het Rijk, zijn de eerste, tweede en vierde
[]G_ zinsnede van dit artikel op de leden daarvan toepasselijk.
ju- Zü kunnen worden afgezet of ontslagen op de wijze en in de ge-
br- vallen, bij de Wet aangewezen.
Dit artikel is niet toepasselük op hen die uitsluitend belast zijn niet
regtspraak over personen, behoorende tot de zee- of landmagt of
gt- tot eenige andere gewapende magt, of met de beslissing van disci-
plinaire zaken.