HomeDe ontworpen nieuwe grondwet, zooals luidende na de thans vastgestelde voorstellen, Augustus 1887, met aanwijzing der artikelen Pagina 22

JPEG (Deze pagina), 660.32 KB

TIFF (Deze pagina), 3.66 MB

PDF (Volledig document), 23.62 MB

,...,.,.,_;;t«~··..,~m·..,....i.(·e<·.f<­,»».­=~·«i·«·«·+=«: V ­...~ ­
20 OXTNVORPEN NIEUWE GHONDXVET.
afgaande verklaring bg de wet dat het algemeen nut de onteigening
vordert en tegen vooraf genoten of vooraf verzekerde schadeloosstel-
1 ling, een en ander volgens de voorschriften van eene algemeene wet.
J Deze algemeene wet bepaalt ook de gevallen, in welke de vooraf-
l gaande verklaring bg de wet niet wordt vereischt.
[ Het vereischte, dat de verschuldigde schadeloosstelling vooraf be-
l taald of verzekerd zg, geldt niet, wanneer oorlog, oorlogsgevaar, op-
j roer, brand of watersnood eene onverwglde inbezitneming vordert.
, 152. Waar in het algemeen belang eigendom door het openbaar
‘ gezag moet worden vernietigd of, hetzg voortdurend, hetzij tgdelgk,
j moet worden onbruikbaar gemaakt, geschiedt dit tegen schadeloosstel-
g ling, tenzg de wet het tegendeel bepaalt.
Het gebruik van eigendom tot het voorbereiden en het stellen van
militaire inundatiën, wanneer dit wegens oorlog of oorlogsgevaar wordt
g gevorderd, wordt bg de wet geregeld.
j 153. Alle twistgedingen over eigendom of daaruit voortspruitende
§ regten, over schuldvordering en andere burgerlijke regten, behooren
l bg uitsluiting tot de kennisneming van de regterlgke magt.
4 154. De wet kan de beslissing van twistgedingen, 11iet behoorende
{ tot die, vermeld in art. 153, hetzg aan den gewonen regter, hetzij
Q aan een collegie met administrative regtspraak belast, opdragen;
. zg regelt de wgze van behandeling en de gevolgen der beslissingen.
g *155 (ond 149). De regterlgke magt wordt alleen uitgeoefend door
j regters, welke de wet aanwgst.
*156 (oud 150). Niemand kan tegen zgn wil worden afgetrokken
van den regter, dien de wet hem toekent.
g. De wet regelt de wgze waarop geschillen over bevoegdheid, tusschen
de administrative en regterlgke magt ontstaan, worden beslist.
>%· 157. Buiten de gevallen in de wet bepaald, mag niemand in hech-
l¥ tenis worden genomen dan op een bevel van den regter, inhoudende
l de redenen der gedane aanhouding.
Dit bevel moet bg of zoo spoedig mogelgk na de aanhouding be-
; teekend worden aan dengene, tegen wien het is gerigt.
{ De wet bepaalt den vorm van dit bevel en den tgd binnen welken
" alle aangehoudenen moeten worden verhoord.
· 158. Het binnentreden in eene woning tegen den wil van den be-
` woner is alleen geoorloofd in de gevallen bg de wet bepaald, krachtens i
I, eenen bgzonderen of algemeenen last van eene magt door de wet aan- 4
1 gewezen.
j ä De wet regelt de vormen, waaraan de uitoefening van deze bevoegd- " .
I heid gebonden is. _
*159 (ond 154). Het geheim der aan de post of andere openbare ­
j instelling van vervoer toevertrouwde brieven is onschendbaar, behalve
UT op last des rcgters, in de gevallen in de wet omschreven.
j 160. Op geen misdrgf mag als straf gesteld worden de alge- '
mcene verbeurdverklaring der goederen, den schuldige toebehoorende. a
` 161. Alle vonnissen moeten de gronden. waarop zg rusten, inhou-
den en in strafzaken de wettelgke voorschriften, waarop de veroor- `
| deeling rust, aanwgzen.
De uitspraak geschiedt met open deuren. ï
i Behoudens de uitzonderingen door de wet bepaald zgn de teregt­ `
j zittingen openbaar. i