HomeDe ontworpen nieuwe grondwet, zooals luidende na de thans vastgestelde voorstellen, Augustus 1887, met aanwijzing der artikelen Pagina 21

JPEG (Deze pagina), 586.67 KB

TIFF (Deze pagina), 3.64 MB

PDF (Volledig document), 23.62 MB

oxrwonrnx NIEUVE enoxnwisur. 19
lf. 144. Aan den raad wordt de regeling en het bestuur van de huis-
;g_ houding der gemeente overgelaten.
0- Hg maakt de verordeningen, die hg in het belang der gemeente
noodig oordeelt.
H- Wanneer de wetten, algemeene maatregelen van bestuur of provin-
ciale verordeningen het vorderen, verleenen de gemeentebesturen
,;·- hunne medewerking tot uitvoering daarvan.
U- Wanneer de regeling en het bestuur van de huishouding eener ge-
meente door den gemeenteraad grovelgk wordt verwaarloosd, kan eene
wet de wijze bepalen, waarop in het bestuur dier gemeente, met af-
m- wijking van de beide eerste zinsneden van dit artikel, wordt voorzien.
6- De wet bepaalt welk gezag het gemeentebestuur vervangt, wanneer
dit in gebreke blgft in de uitvoering der wetten, der algemeene maat-
·io regelen VR11 bestuur of der provinciale verordeningen, te voorzien.
te 145. De magt des Konings om de besluiten van gemeentebestu-
P- ren, die met de wet of het algemeen belang strgdig zgn, te schor-
sen en te vernietigen, wordt bg de wet geregeld.
3- , Die magt is onbeperkt ten aanzien van de plaatselgke verordenin-
.G- gen en reglementen.
C- 146. De besluiten der gemeentebesturen, rakende zoodanige be-
schikking over gemeente­eigendom of zoodanige andere burgerlgke
Ct regtshandelingen, als de wet aanwgst, alsmede de begrootingen van
en inkomsten en uitgaven, worden aan de goedkeuring der Gedeputeer-
de Staten onderworpen.
le Het opmaken der begrootingen en het vaststellen der gemeentere-
ld keningen wordt door de wet geregeld.
147. Het besluit van een gemeentebestuur tot het invoeren, wijzi-
g- gen ofafsehaffen eener plaatselijke belasting, wordt voorgedragen aan
in de Gedeputeerde Staten, die daarvan verslag doen aan den Koning,
zonder wiens goedkeuring daaraan geen gevolg mag worden gegeven.
De wet geeft algemeene regels ten aanzien der plaatselgke belas-
tingen.
Deze belastingen mogen den doorvoer, den uitvoer naar en den in-
i- voor uit andere gemeenten niet belemmeren.
r- *148 (oud 144). De gemelde besturen kunnen de belangen van hunne
gemeenten en van hare ingezetenen voorstaan bg den Koning, bij de
t- Staten-Generaal en bg de Staten der provincie, waartoe zijbehooren.
I,. VIJFDE HOOFDSTUK.
I; l vm: nn JUs'r1'r1E.
l nnnsrn A.FDE]£LIN(?.
Algemeene bepalingen.

e Art. 149. Er wordt alom in het Rijk regt gesproken in naam des
e Konings.
ii 150. Het burgerlijk en handelsregt, het burgerlijk en militair straf-
regt, de regtspleging en de inrigting der regterlgke magt worden bij
A; de wet geregeld in algemeene wetboeken. behoudens de bevoegdheid
der wetgevende magt om enkele onderwerpen in afzonderlgke wetten
H te regelen.
151. Niemand kan van zgn eigendom worden ontzet dan na voor-
fl