HomeDe ontworpen nieuwe grondwet, zooals luidende na de thans vastgestelde voorstellen, Augustus 1887, met aanwijzing der artikelen Pagina 20

JPEG (Deze pagina), 607.57 KB

TIFF (Deze pagina), 3.64 MB

PDF (Volledig document), 23.62 MB

_____,ç;-.,.".,....`.,.,,,.i..i.....;.­.,.s».....·«L•»«•­¤S»­­­s«»•a·-·•~•=¤~•¤­¥v~ ·­­-­­---- «­ -- ~ ··"
18 oxrwonrnn NIEUWE GltONDVET.
136. Elk besluit der Staten tot het invoeren, wgzigen of afschaf-
fen van eene provinciale belasting, behoeft de goedkeuring des Konings.
De wet geeft algemeene regels ten aanzien van de provinciale be-
lastingen.
· Deze belastingen mogen den doorvoer, den uitvoer naar en den in-
‘ voer uit andere provineiën niet belemmeren.
137. De begroeting der provinciale inkomsten e11 uitgaven, jaar-
lijks door de Staten op te maken, behoeft de goedkeuring des Ko-
i nings.
l De wet regelt het vaststellen van de provinciale rekening.
l *138 (nml 134). De Staten kunnen de belangen van hunne provin-
i eiön en van hare ingezetenen bg den Koning en bg de Staten-Gene-
raal voorstaan.
ë *139 (oud 136). De State11 benoemen uit hun midden een eollegie
g van Gedeputeerde Staten, waaraan, volgens de regels door de wet te
X stellen, de dage1gksel1e leiding en uitvoering van zaken worden op-
§ gedragen. en zulks hetzg de Staten zijn vergaderd of niet.
l 140. De magt des Konings om de besluiten van Provinciale Sta- .
j ten of van Gedeputeerde Staten, die met de wet of het algemeen be-
; lang strgdig zgn, te schorsen en te vernietigen, wordt bij de wetge-
ï regeld.
I 141. De Koning stelt in elke provincie ee11 commissaris aan met
i de uitvoering zgner bevelen en 1net het toezigt op de verrigtingen
b' der Staten belast.
i Deze commissaris is voorzitter van de vergadering der Provinciale
; Staten en van die der Gedeputeerde Staten en heeft i11 laatstgenoemd
E eollegie stem.
{ Zgne jaarwedde en de kosten zgner woning worden op de begroo-
ting der ltgksuitgaven gebragt. De wet beslist of andere uitgaven van
E het Provinciaal Bestuur ten laste van het ltgk komen.
[ burton AF1>:r:1:L1xG.
S Van de gemeentebesturen.
, § Art. 142. De zamenstelling, inrigting en bevoegdheid der gemeen-
~¥ tebesturen worden door de wet geregeld met inachtneming der voor-
l sehriften in de volgende artikelen dezer afdeeling vervat. .
L 143. Aan het hoofd der gemeente staat een raad, welksleden regt- Z
, streeks voor een bepaald aantal jaren worden gekozen door de man-
nelgke ingezetenen der gemeente, tevens Nederlanders, die de door de g
j wet te bepalen kenteekenen van geschiktheid en maatschappelgken "
2 welstand bezitten en den door die wet te bepalen leettgd, welke niet
Q beneden drie en twintig jaren mag zgn, hebben bereikt.
5 Het tweede en derde lid van art. SU zgn hierbij van toepassing.
Om lid van den raad te kunnen zgn wordt vereiseht dat men man-
; nelgk Nederlander en ingezeten der gemeente zg, niet bg regterlgke _
~ uitspraak de beschikking of het beheer over zijne goederen hebbe ­
‘ verloren, noeh van de verkiesbaarheid ontzet zg en den ouderdom
i' van drie en twintig jaren vervuld hebbe. ­
De verkiezing van den raad heeft plaats op de wgze door de wet ‘
l te regelen. ‘
, De voorzitter wordt door den Koning, ook buiten de loden van den ‘
j raad, benoemd, en door Hem ontslagen.