HomeDe ontworpen nieuwe grondwet, zooals luidende na de thans vastgestelde voorstellen, Augustus 1887, met aanwijzing der artikelen Pagina 18

JPEG (Deze pagina), 620.65 KB

TIFF (Deze pagina), 3.65 MB

PDF (Volledig document), 23.62 MB

......--· ......~·.........:$L....J......-.....·;..=.­¢­¤-­.a.»-...».»«..~»«.•·»...,..,,.......,.,,,,...,.,,..,__w__,_, N ,Y,_ __ V _ _ Y
16 0XTVORPEN NIEUXVE GRONDNVET.
,,kunnen strekken tot bevordering van de belangen van den Staat, ver-
,,zoeken eerbiedig daarop ’s Konings bewilliging."
Voorts geeft zg daarvan kennis aan de Tweede Kamer met het vol-
gende formulier:
‘ ,,De Eerste Kamer der Staten­Generaal geeft kennis 32111 de Tweede
` ,,Kamer, dat zg zich heeft vereenigd met het van haar op den ....
,,ontvangen voorstel betrekkelgk .... en daarop namens de Staten-
{ ,,Generaal ’s Konings bewilliging heeft V€1`ZOC11t.”
; Wanneer de Eerste Kamer het voorstel niet goedkeurt, zoo geeft zg
j daarvan kennis aan de Tweede Kamer met het volgende formulier:
= ,,De Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft geene genoegzame
E ,,reden gevonden om op het hiernevens ternggaande voorstel ’s Konings
,,bewilliging te V@1'ZO€l{Cl1.”
ë *119 (oud 113). Andere voordragten, dan voorstellen van wet, kun- ,
nen door elke Kamer afzonderlgk aan de Koning worden gedaan. ¢
*120 (oud 114). De Koning doet de Staten-Generaal zoo spoedig
j mogelijk kennis dragen, of hg een voorstel van wet, door hen aange·
nomen, al dan niet goedkeurt. Die kennisgeving geschiedt met een der F
ij volgende formulieren:
g ,,De Koning bewilligt in het voorstel" of:
ë ,,De Koning houdt het voorstel in overweging".
j 121. Alle voorstellen van wet, door de Staten-Generaal aangenomen
l en door den Koning goedgekeurd, verkrggen kracht van wet en wor-
j den door den Koning afgekondigd.
j De wetten zgn onschendbaar.
ï 122. De wetten zgn alleen voor het Rgk verbindende, voorzoover
j daarin niet is uitgedrukt dat zg voor de koloniën en bezittingen in
andere werelddeelen verbindend zgn.
zEsDE AFDEELING.
i Van de begroeting en de rekening.
j Art. *123 (oud 119). Door de wet worden de begrootingen van alle
j uitgaven des Rgks vastgesteld, en de middelen tot dekking aangewezen.
j 124. De ontwerpen dor algemeene begrootingswetten worden jaar-
lgks van wege den Koning aan de Tweede Kamer aangeboden, dadelgk
ä na het openen der gewo11e zitting van de Staten-Generaal, vóór den
4 aanvang van het jaar waarvoor de begrootingen moeten dienen.
Q *125 (ond 121). Geen hoofdstuk der begroeting van uitgaven kan
meer dan die voor één departement van algemeen bestuur behelzen.
j j Ieder hoofdstuk wordt in een of meer ontwerpen van wet vervat. "
§ Door zoodanige wet kan overschrgving worden toegestaan.
j 126. De verantwoording van de Rgksaiitgaven en ontvangsten over
3 elk dienstjaar wordt, onder overlegging van de door de Rekenkamer
ij goedgekeurde rekening, aan de wetgevende magt gedaan naar de voor-
schriften der wet.
,j VIERDE HOOFDSTUK.
j· vlxx DE PROVINCIALE STATEN EN DE GEMEENTEBEsTUREN. 0
EERSTE AFDEELING.
Van de zamenstelling der Provinciale Staten.
j Art. 127. De leden der Provinciale Staten worden voor zes jaren,