HomeDe ontworpen nieuwe grondwet, zooals luidende na de thans vastgestelde voorstellen, Augustus 1887, met aanwijzing der artikelen Pagina 17

JPEG (Deze pagina), 618.41 KB

TIFF (Deze pagina), 3.63 MB

PDF (Volledig document), 23.62 MB

oxrwokrmä NIEUWE G1ïOND`\'Ii'1`. 15
l' het, zooals het daar ligt, door de Staten­Generaal behoort te worden
ll aangenomen?
Wanneer de Tweede Kamer tot het niet-aannemen van het voorstel
»‘ besluit, geeft zij daarvan kennis aan den Koning met het volgende
formulier:
G ,,De Tweede Kamer der Staten­Generaal betuigt den Koning haren
dank voor Zünen ijver in het bevorderen van de belangen van den
" Staat, en verzoekt Hem eerbiedig het gedane voorstel in nadere over-
l` weging te nemen."
114. De Eerste Kamer overweegt, met inachtneming van art. 111,
1 het voorstel zoodanig als het door de Tweede Kamer is aangenomen.
Wanneer zij tot aanneming van het voorstel besluit, geeft zij daar-
E van kennis aan den Koning en aan de Tweede Ka1ner 1net de volgende
, formulieren:
" i ,,Aan den Koning.
,,De Staten­Generaal betuigen den Koning hunnen dank voor Zünen
Y ,,ijver in het bevorderen van de belangen van den Staat en vereeni­
,,gen zich met het voorstel zooals het daar ligt."
‘ ,,Aan de Tweede Kamer.
‘ ,,De Eerste Kamer der Staten­Generaal geeft aan de Tweede Kamer
,,kennis, dat zij zich heeft vereenigd met het voorstel betrekkelgl;
à" ,, ...... , op den ....... aan haar door de Tweede Kamer toegezonden?
‘ Wanneer de Eerste Kamer tot niet-aanneming van het voorstel be-
S j sluit, geeft zg daarvan kennis aan den Koning @11 aan de Tweede
ï` Ka1ner met de volgende formulieren:
F ,,Aan den Koning.
C- ’ ,,De Eerste Kamer der Staten-Generaal betuigt den Koning haren
` ,,dank voor Zijnen üver in het bevorderen van de belangen van den
v ,,Staat, en verzoekt Hem eerbiedig het gedane voorstel in nadere over-
l ,,weging te nemen."
j ,,Aan de Tweede Kamer.
‘ ,,De Eerste Kamer der Staten­Generaal geef't aan de Tweede Kamer
l' · ,,kennis, dat zg den Koning eerbiedig heeft verzocht het voorstel be·
I ,,trekkelük ..... , op den ...... aan haar door de Tweede Kamer
' j ,/toegezonden. in nadere overweging te nemen."
l` 115. Z0O12ll1g de Eerste Kamer nog niet heeft beslist. blijft de
j Koning bevoegd het door Hem gedaan voorstel weder in te trekken.
‘ g *116 (oud 110). De Staten­Generaal hebben het regt voorstellen van
‘ wet aan den Koning te doen.
T 117. De voordragt daartoe behoort uitsluitend aan de Tweede Ka-
‘ j mer, die het voorstel overweegt op gelijke wüze als zulks ten aanzien
j van ’s Konings voorstellen is bepaald en na aanneming aan de Eerste
t Kamer verzendt 1net het volgende formulier:
,.De Tweede Kamer der Staten-Generaal zendt aan de Eerste Kamer
V ,,l1et hiernevensgaande voorstel, en is van oordeel. dat de Staten-Ge-
S ,,neraal daarop ’s Konings bewilliging beliooren te verzoeken."
‘ Zn is bevoegd aan een of meer van hare leden de scliriftelüke en mon-
‘> delinge verdediging van haar voorstel in de Eerste Kamer op te dragen.
9 118. Wanneer de Eerste Kamer, na daarover op de gewone wijze te
hebben beraadslaagd, het voorstel goedkeurt, zendt zij het aan den
V Koning 1net het volgende formulier:
t ,,De Staten-Generaal, oordeelende dat het nevensgaande voorstel zou
7