HomeDe ontworpen nieuwe grondwet, zooals luidende na de thans vastgestelde voorstellen, Augustus 1887, met aanwijzing der artikelen Pagina 16

JPEG (Deze pagina), 598.31 KB

TIFF (Deze pagina), 3.63 MB

PDF (Volledig document), 23.62 MB

.~.,~­ .».«‘ ‘»,·»­,~ «·,.­­•«­.·l«l»«¤#»««•»«• ~~«·;«£-­¤+~•¢­­#à·«•,­w•·•i~+«v$­¤··~¤«•4w·~ ,..,...­“..,`. 1 Y, en Y,.,rr ' ` .
14 oxrwonrnx xuauwn Gnoivnwisr.
Zgnentwege geopend. Zü wordt op dezelfde wüze gesloten, wanneer
Hij oordeelt, dat het belang van de11 Staat niet vordert haar te doen
voortduren.
De gewone jaarlüksche zitting duurt ten minste twintig dagen, te11­
l zij de Koning gebruik make van het regt in art. 73 omschreven.
g 104. BQ ontbinding van eene der Kamers of van beide, sluit de
Koning tevens de zitting der Staten-Generaal.
[ 105. De Kamers mogen, noch afzonderlijk, noch in vereenigde ver-
2 gadering, beraadslagen of besluiten, zoo niet meer dan de helft der
E leden tegenwoordig is.
1 106. Alle besluiten over zaken worden bij volstrekte meerderheid
der stemmende leden opgemaakt.
l Bij staken van stemmen wordt het nemen van een besluit tot eene
Q 1 ” 1 1 ‘ ‘u L ll
1 vo gene e vergat ermg `L`l1 ges e ( .
; In deze, en evenzoo in eene voltallige vergadering, wordt, bn sta- ‘
l ken Villl stemmen, het voorstel geacht niet te zijn aangenomen.
á HDe stemming' moet geschieden bij hoofdelyke oproeping, wanneer
1 een der leden dit verlangt, en alsdan mondeling.
4 107. De stemming over personen voor de benoemingen of voor-
g dragten in de Grondwet vermeld, geschiedt bg besloten en ongetee-
l kende briefjes.
J De volstrekte meerderheid der stemmende leden beslist· bi' staking
' 9 O
Q van stemmen beslist het lot. . · ‘
108. Bij eene vereenigde vergadering worden de beide Kamers als l
; slechts ééne beschouwd en nemen hare leden, naar willekeur, door L
5 elkander plaats. *
·- . . . . 1
3 De voorzitter der Eerste Kamer heeft de leiding der vergadering. 1
E
VIJFDE AFDEELING. j
j Van de wetgevende magt.
1 Art. *109 (and 104). De wetgevende magt wordt gezamenlijk door .
T den Koning en de Staten-Generaal uitgeoefend. I
~; 110. De Koning zendt zijne voorstellen, hetzü van wet, hetzü an- L
· dere, aan de Tweede Kamer bü eene schriftelüke boodschap of door S
eene commissie. l
j Hij kan aan bijzondere door Hem aangewezen commissarissen op- i
`j dragen de Ministers bü het behandelen Väll die voorstellen in de ver-
{ gaderingen der Staten-Generaal bü te staan. {
F 111. Aan de openbare beraadslaging over ee11ig ingekomen voor- ,
stel des Konings altijd een onderzoek van dat voorstel vooraf. Y
g De Kamer bepaalt 111 haar Reglement van Orde, de wüze waarop dit `
Tl? onderzoek zal worden ingesteld.
V 112. De Tweede Kamer, alsmede de vereenigde vergadering der
Staten­Generaal, heeft het regt wijzigingen in een voorstel des Konings
` te maken.
j‘ 113. Wanneer de Tweede Kamer tot aanneming van het voorstel,
I hetzij onveranderd, hetzij gewijzigd, besluit, zendt zü het aan de Eerste
‘ Kanier met het volgende formulier:
,.De Tweede Kamer der Staten-Generaal ze11dt aan de Eerste Kamer
ä het hiernevens gaande voorstel des Konings Cll is van oordeel, dat