HomeDe ontworpen nieuwe grondwet, zooals luidende na de thans vastgestelde voorstellen, Augustus 1887, met aanwijzing der artikelen Pagina 15

JPEG (Deze pagina), 612.77 KB

TIFF (Deze pagina), 3.63 MB

PDF (Volledig document), 23.62 MB

ONTWORPEN MEUWE Gnoxnwnir. 13
V,) Zg kunnen door elke der Kamers worden uitgenoodigd om te dien
tm einde ter vergadering tegenwoordig te zgn.
tm 95. Beide Kamers hebben, zoowel ieder afzonderlgk als in ver-
eenigde vergadering, het regt van onderzoek (enquête), te regelen door
OF de wet.
VG 96. Een lid van de Staten­Generaal kan niet te gelgkertgd zijn
vice­president of lid va11 den Raad van State, president, vice­presi­
@11 dent of lid van of procureur-generaal of advocaat­generaal bg den Hoo-
O1` gen Raad, noch president of lid van de Algemeene Rekenkamer, noch
Commissaris des Konings in eene provincie.
Fm De wet regelt voor zooveel noodig de gevolgen van de vereeniging
van het lidmaatschap van eene der beide Kamers met andere dan de
M? in het eerste lid uitgesloten, uit ’s Lands kas bezoldigde ambten.
Ol` L Krijgslieden in werkelijke dienst, het lidmaatschap van eene der beide
Kamers aanvaardende, zgn gedurende dat lidmaatschap van regtswege
op non­activiteit. Ophoudende lid te zgn, keeren zg tot de werkelgke
i dienst terug.
Zg, die na hunne verkiezing tot lid van de Staten­Generaal een be-
31_ i zoldigd staatsambt, dat zg niet reeds tijdens die verkiezing vervul-
Gr den, aannemen, verliezen van regtswege het lidmaatschap, maar zgn
‘ ;« herkiesbaar.
de 5 .. . ..
rg fj 97. De leden der Staten-Generaal zgn met geregtelgk vervolgbaar
_‘ voor hetgeen Z1_] in de vergadering hebben gezegd of aan haar schrif-
im teggë hebben oveigïägdïr V 1 ` v 4 x
lit i; ' (oud 93). te xamei onc eizoekt de geloofsbrieven harer
ll nieuw inkomende leden, en beslist de geschillen, welke aangaande
gl .` die geloofsbrieven of de verkiezing zelve oprgzen.
’ ' i 99. Elke Kamer benoemt haren griftier.
J1. i Deze mag niet tegelijk lid van een der Kamers zgn.
)€_ ‘< 100. De Staten-Generaal komen ten minste eenmaal ’s jaars te
j zamen.
E Hunne gewone zitting wordt geopend op den derden Dingsdag in
° j September.
; De Koning roept eene buitengewone zitting bijeen, zoo dikwijls Hij
I zulks noodig oordeelt.
an 101. De afzonderlijke vergaderingen der beide Kamers, en even-
d zoo de vereenigde vergaderingen, worden in het openbaar gehouden.
[ ’ De deuren worden gesloten, wanneer een tiende gedeelte der aan-
' wezige leden het vordert of de voorzitter het noodig keurt.
' De vergadering beslist, of met gesloten deuren zal worden beraad-
slaagd.
4 Over de punten in besloten vergadering behandeld, kan daarin ook
I een besluit worden genomen.
au j 102. Is bg overlijden des Konings of bg afstand van de Kroon de _
ko _ zitting gesloten, dan vergaderen de Staten-Generaal zonder vooraf-
· i gaande oproeping. ’ · g U
m , Deze buitengewone zitting wordt op den vgfden dag na het over-
· li'den of na den afstand geonend
ie , J __ · · · e l · _
, Zijn de Kamers ontbonden, dan vangt deze termgn aan van den af-
dê loop der nieuwe verkiezingen.
Gn 103. De zitting der Staten-Generaal wordt in vereenigde verga-
dering der beide Kamers, door den Koning of door eene commissie van
'I
,/