HomeDe ontworpen nieuwe grondwet, zooals luidende na de thans vastgestelde voorstellen, Augustus 1887, met aanwijzing der artikelen Pagina 14

JPEG (Deze pagina), 622.20 KB

TIFF (Deze pagina), 3.63 MB

PDF (Volledig document), 23.62 MB

..­..­. .,.‘ ‘ ..­­.­.i­·...»,....««..:L.L~..J,.-.ee-..•L..«,«>=­•­....«»....,...s.,,.;.,.. ,,,,_,,_,,,___,__,______v____f _ _rY_ _ I _
12 oxrxvonrnx NIEUWE GRONDWET.
,,Zoo waarlijk helpe mü God almagtig!" (,,Dat verklaar en beloof ik!")
Deze eeden (beloften en verklaring) worden afgelegd in handen van
den Koning, of in de vergadering der Tweede Kamer, in handen van
. den voorzitter, daartoe door den Koning gemagtigd.
1 *88 (ond 84). De voorzitter wordt door den Koning benoemd voor
het tijdperk eener zitting, uit eene door de Kamer aangeboden opgave
van drie leden.
j 89. De leden genieten, ter vergoeding der reiskosten, eens, heen
en terug, voor elke zitting, zoodanige som, als naar de afstanden door
Q de wet zal worden geregeld.
Z Als verdere schadeloosstelling wordt hun toegelegd eene som van
f 2000 ’s jaars.
Deze schadeloosstelling wordt niet genoten door de leden, die het
A. ambt van minister beklecden, noch ook, voor den tüd der zitting, door I
{ hen, die gedurende de geheele zitting afwezig bleven. `
DERDE AFDEELING. V
Van de Eerste Kamer der Staten­Generaal.
j Art. 90. Om lid der Eerste Ka1ner te kunnen zijn, moet men vol-
¥ doen aan de vereisehten voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer j
Q gesteld en bovendien of behooren tot de hoogstaangeslagenen in de l
ç Rüks-directe belastingen of eene of meer hooge en gewigtige openbare
j betrekkingen, bij de wet aangewezen, bekleeden of bekleed hebben. g,
; Het getal der hierboven bedoelde hoogstaangeslagenen wordt in elke jg
. provincie bepaald tot een, die tevens de algemeene vereischten bezit li
§ om lid der Staten­Generaal te zijn, op iedere vüftien honderd zielen. U
91. De leden der Eerste Kamer worden gekozen voor negen jaren. `~
ë Art. SG is o) hen van toepassing. g`
l Zij leggenlbü het aanvaarden hunner betrekking gelijke eeden (belof- .,
{ ten en verklaring) af, als voor de leden der Tweede Kamer zijn be- j
.l paald, hetzg in handen van den Koning, hetzü in de vergadering der i.
Eerste Kamer i11 handen van den voorzitter, daartoe door den Koning
I gemagtigd.
Zg genieten reis- en verblijfkosten volgens de wet.
j Een derde gedeelte treedt om de drie jaren af, volgens een daarvan
te maken rooster. De uitvallende leden zün dadelnk herkiesbaar.
i 92. De voorzitter wordt door den Koning uit de leden benoemd,
'; voor het tijdperk eener zitting.
i v1E1zDE AEDEELING. F
l Beschikkingen aan beide Kamers gemeen. {
il Art. 93. Niemand kan tegelijk lid der beide Kamers zgn. ·
`§ Die tegelijk of op meer dan eene plaats tot lid van de Eerste of van I
de Tweede l{2`L1llCl.‘ of van beide Kamers is gekozen, verklaart welke .
X dier benoemingen hü aanneemt. Q
j. 94. De hoofden der ministeriële departementen hebben zitting in ¤
I de beide Kamers. Zü hebben alleen eene raadgevende stem, ten ware ,
zij tot leden der vergadering mogten benoemd zijn. i
l Zij geven aan de Kamers, hetzü mondeling, hetzü schriftelijk, de
‘ verlangde inliehtingen, waarvan het verleenen niet strüdig kan worden
l geoordeeld niet het belang van den Staat.