HomeDe ontworpen nieuwe grondwet, zooals luidende na de thans vastgestelde voorstellen, Augustus 1887, met aanwijzing der artikelen Pagina 13

JPEG (Deze pagina), 485.23 KB

TIFF (Deze pagina), 3.66 MB

PDF (Volledig document), 23.62 MB

j oxrwoitrux Minvwiï onoxnwnr. 11
6 ‘ 82. De Eerste Kamer bestaat uit vijftig leden.
l._ Zij worden verkozen door de Provinciale Staten in de volgende ver-
houding :
lib, Noordbrabant ............ 6
Gelderland ............. 0
Lu Zuidholland ............. 10
Noordholland ............ 0
ê_ Zeeland .............. 2
Utrecht .............. 2
G_ Friesland .............. 4
[B Overijssel .............. 3
Groningen ............. 3
· Drenthe ....... . ...... 2
31. 4 Limburg .... . ......... 3
N
50
In geval van vereeniging. splitsing of grensverandering van pro-
vineiën of vorming van nieuwe voorziet de wet in de wijziging. welke
, daardoor in deze verlnouding noodig zal worden bevonden.
. 83. Wanneer de Staten­Generaal in dubbelen getale worden bijeen-
geroepen, wordt aan de gewone leden van elke Kamer een gelijk getal
3 p buitengewone leden toegevoegd, op dezelfde wijze als de gewone te
“` tt verkiezen.
n Het besluit der bijeenroeping wijst tevens den dag der verkiezing
{ aan.
Z 'rwE1ïD1: AFDEELING.
? ‘
j- ,’ Va.11 de Tweede Kamer der Sta.ten­Generaa1.
l
Q Art. 84. Om lid der Tweede Kamer te kunnen zgn wordt alleen
rt vereischt dat men mannelük Nederlander zü, niet bg regterlijke uit-
,_ Q spraak de beschikking of het beheer over zijne goederen hebbe ver-
'_ loren, noch van de verkiesbaarheid ontzet zij. en den ouderdom van
' j dertig jaren vervuld hebbe.
pt 85. De leden der Tweede Kamer worden gekozen voor vier jaren.
jf I Zij treden te gelijk af en zijn dadelijk herkiesbaar.
t I 86. De leden stemmen zonder last van of ruggespraak met lien.
_ die benoemen.
D 87. Bij het aanvaarden hunner betrekking leggen zij den volgenden
{ eed of belofte af:
1 [ ,,Ik zweer (beloof) getronwheid aan de Grondwet. _
t ‘ ,,Zoo waarlijk helpe mü God alu1agtig!" (,.Dat beloof ik!")
, Alvorens tot dien eed of belofte te worden toegelaten. leggen zijden
i i volgenden eed (verklaring en belofte) van zuivering af: A
i ,,Ik zweer (verklaar), dat ik. om tot lid der Staten-(äeneraal te wor-
1 j ,,den benoemd. direeielijk of indireetelijk. aan geen persoon. onder wat
,.I]2l{11ll of voorwendsel ook, eenige giften of gaven beloolkl of gegeven
b ,,heb. _
_ ,,Ik zweer (beloof). dat ik. om iets hoegenaamd in deze betrekking `
,,te doen of te laten, van niemand hoegenaamd eenige beloften of ge-
,,S('ll(‘lll{(‘ll aannemen zal, direetelijk of indireetelijk.
1